Helse- og sosialpersonell, 1. oktober 2002

15 prosent av nytilsatte leger er fra utlandet

Publisert:

Andelen av det nye helse- og sosialpersonellet som kom fra utlandet ble nesten fordoblet fra 2001 til 2002. Blant legene kom 15 prosent av de nytilsatte fra utlandet.

Av de sysselsatte i helse- og sosialnæringen som hadde en helse- og sosialfaglig utdanning, var tilgangen 10 prosent og avgangen 9 prosent. Det viser tall fra den registerbaserte helse- og sosialpersonellstatistikken 1.oktober 2001 og 2002. For mer informasjon om den generelle statistikken og andre resultater for 2002, se Helse- og sosialpersonell

Bevegelser i arbeidsmarkedet mellom 1. oktober 2001 og 2002 for personer med en helse- og
sosialfaglig utdanning. Antall og prosent
 
  Alle med helse-
og sosialfaglig utdanning
Hjelpepleiere og
omsorgsarbeidere
Sykepleiere inkl.
spesialister
Leger inkl.
spesialister
 
Sysselsatt i helse- og sosialnæringen 2001  189 714 60 941 63 047 17 839
Sysselsatt i helse- og sosialnæringen 2002  196 221 62 439 64 715 15 465
         
Sysselsatt i helse- og sosialnæringen begge år (2001 og 2002)  177 060 57 327 59 226 13 582
Innstrømming til helse- og sosialnæringen fra 2001 til 2002 19 161 5 112 5 489 1 883
Utstrømming fra helse- og sosialnæringen fra 2001 til 2002 17 610 4 929 4 826 1 007
         
  Prosent
Sysselsatt i helse- og sosialnæringen begge år (2001 og 2002) 90 92 92 88
Innstrømming til helse- og sosialnæringen fra 2001 til 2002 10 8 8 12
Utstrømming fra helse- og sosialnæringen fra 2001 til 2002 9 8 7 7
 
 

Mange kom fra andre næringer

41 prosent av det nye helse- og sosialpersonellet i helse- og sosialnæringen i 2002 kom fra arbeid i andre næringer i 2001. 21 prosent kom fra utdanning, 4 prosent kom fra utlandet, mens den resterende nytilgangen (34 prosent) ikke hadde vært sysselsatt året før.

Av de som hadde vært sysselsatt i andre næringer enn helse- og sosialnæringen 1. oktober 2001, kom snautt halvparten fra offentlig administrasjon og undervisning.

Ser vi på utdanningsgruppene sykepleiere, hjelpearbeidere og leger, utpeker leger seg ved at svært mange kom fra annen jobb i offentlig administrasjon og undervisning. For hjelpearbeidere var det en større andel som kom fra jobber i andre næringer, mens sykepleiere hadde en stor andel som kom direkte fra utdanning.

Sterk vekst i tilgang fra utlandet

Jamført med den totale tilgangen på helse- og sosialpersonell i 2002 var tilgangen fra utlandet beskjeden - 4,4 prosent av den totale tilgangen. Dette er likevel nesten en dobling fra året før.

 
 

For leger lå tilgangen i 2002 på et vesentlig høyere nivå enn gjennomsnittet - 15 prosent. Sykepleiere hadde et lavere nivå på tilgangen fra utlandet enn leger - 7,5 prosent, men dette svarte på den annen side til mer enn en dobling av tilgangen jamført med året før.

44 prosent begynte i andre næringer

Av de som sluttet i helse- og sosialnæringen fra 2001 til 2002, begynte 44 prosent i arbeid i andre næringer. Av de som begynte i andre næringer, gikk snautt halvparten til offentlig administrasjon og undervisning. De 57 prosent som gikk ut av arbeidsmarkedet, fordelte seg med 7 prosentpoeng på alderspensjon, 6 prosentpoeng på attføring eller uførepensjon, 4 prosentpoeng var mottakere av kontantstøtte, 10 prosentpoeng var utvandret, 1 prosentpoeng døde mens den største delen 25 prosentpoeng har vi ikke informasjon om (en del av disse vil blant annet ha gått til videre utdanning).

 

7 av 10 nyutdannede arbeider i helse- og sosialnæringen

Av de 12 300 som har fått autorisasjon eller fullført en helse- og sosialutdanning (eksklusive de som har innvandret) fra 2001 til 2002, ble 33 prosent ansatt i helse- og sosialnæringen og 40 prosent var allerede ansatt i næringen fra før, noe som er 8 prosentpoeng høyere enn året før.

For de nyutdannede hjelpepleierne og omsorgsarbeiderne begynte 31 prosent i helse- og sosialnæringen og 60 prosent var allerede der. Andelen nyutdannede sykepleiere som begynte og var ansatt i næringen, var likt fordelt på 48 prosent. For leger begynte 52 prosent av de nyutdannede i helse- og sosialnæringen i 2002, mens 28 prosent var allerede var ansatt der.

Tabeller:

Kontakt