Bearbeidingsverdi til faktorpriser

Produksjonsverdi fratrukket kjøp av varer og tjenester, korrigert for tilskudd og avgifter.