Langtidsopphold i institusjon

inkluderer opphold ved aldershjem og sykehjem. Ved rapportering til IPLOS-registeret har denne tjenesten også inkludert institusjon med heldøgns helse- og omsorgstjenester for barn og unge under 18 år som bor utenfor foreldrehjemmet som følge av behov for tjenester (barnebolig), herunder avlastningsboliger, og institusjon med heldøgns helse- og omsorgstjenester for rusmiddelavhengige.