NEET

Personer som ikke er under utdanning og som er arbeidsledige, økonomisk marginalisert, uførepensjonerte eller har omfattende helserelatert fravær.