Lavinntekt

Inntekt etter skatt per forbruksenhet (EU-skala) under 60 prosent av årlig medianinntekt til alle privathusholdninger.