sesongjusterte tall.

For å lette tolkingen av den kortsiktige utviklingen publiserer omsetningsstatistikk tremåneders glidende gjennomsnitt av de sesongjusterte tallene. Vanligvis sammenligner man de siste ikke-overlappende tremånedersperiodene, for eksempel juni–august 2017 mot mars–mai 2017. Sesongjusterte endringer fra én måned til en annen må tolkes med forsiktighet.