avgifter på klimagassutslipp

Avgiftsgruppen omfatter CO2-avgift, avgift på utslipp av CO2 i petroleumsvirksomheten på kontinentalsokkelen, miljøavgift på klimagassene hydrofluorkarboner (HFK) og perfluorkarboner (PFK), CO2-komponenten fra engangsavgiften og beregnet skatt ifm. omsetning av klimakvoter.