Porteføljeinvesteringer

Investeringer i verdipapirer (aksjer, andeler, sertifikater og obligasjoner) fra Norge til utlandet som ikke har som formål å være en varig økonomisk forbindelse. Porteføljeinvesteringer har ofte et mindre omfang og en kortere investeringshorisont enn direkteinvesteringer og eierandelen i selskapet det investeres i er under 20 prosent.