Bearbeidingsverdi til faktorpriser

Med dette menes produksjonsverdi fratrukket kjøp av varer og tjenester, korrigert for tilskudd og avgifter.