Standard for næringsgruppering (SN2007) (Petroleumsrettet leverandørindustri)

Standard for næringsgruppering 2007. Standarden har en hierarkisk inndeling med 5 nivåer. Nivåene har følgende betegnelser:

Næringshovedområde f.eks. C Industri

Næring f.eks. 30 Produksjon av andre transportmidler

Næringshovedgruppe f.eks. 30.1 Bygging av skip og båter

Næringsgruppe 30.11 Bygging av skip og flytende materiell

Næringsundergruppe 30.111 Bygging av skip og skrog over 100 br. tonn.