Tolvmånedlige prisendringer

Prisendring fra én måned mot tilsvarende måned året før.