Arbeidsavklaringspenger (AAP)

Ny ytelse som erstattet de tre tidligere ytelsene rehabilitering, midlertidig uføre og attføring 1.3.2010.