Tilrettelagd opplæring

Opplæring som vert gjeve når kommunen ikkje kan skaffe kompetent morsmålspersonale, jf. opplæringslova § 2-8, 3. ledd.