Spesialundervisning

Viser til § 5-1 i opplæringslova om at "Elevar som ikkje har eller som ikkje kan få tilfredsstillande utbytte av det ordinære opplæringstilbodet, har rett til spesialundervisning".