Norskopplæring

Norskopplæring for voksne innvandrere er et viktig kvalifiseringstiltak (lovregulert i introduksjonsloven 2003) for personer som har fått oppholdstillatelse i Norge etter 1. september 2005. Kommunene har plikt til å tilby gratis, individuelt tilpasset norskopplæring til alle som har rett til denne opplæringen. Fra 2012 består undervisningen av 550 timer norskopplæring og 50 timer samfunnskunnskap.