Statistisk sentralbyrå

1   Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten1
  2002 2003 2004 2005
Driftskostnader, millioner kroner 56 503 61 110 65 894 70 223
Driftskostnader i faste 2001-priser, millioner kroner 53 915 55 271 57 975 60 277
         
Årsverk, antall 85 442 87 897 91 364 92 700
Døgnplasser, antall 22 662 22 774 24 086 23 861
Utskrivninger, antall  820 660  869 320  885 605  912 694
Liggedager/oppholdsdøgn, antall 6 918 000 6 920 000 7 220 000 7 286 000
1  Nasjonalregnskapets indeks for statlige helsetjenester er brukt til omregning av kostnadene i faste 2001-priser.
Kilde: Spesialisthelsetjenesten, Statistisk sentralbyrå.

Standardtegn i tabeller