Statistisk sentralbyrå

4   Par med én bidragsrelasjon etter partenes opplysninger om antall dager far hadde vært sammen med barnet siste 30 døgn. Prosent
  Svar fra enslige mødre
  0 1-3 4-7 8-12 13+ Vet ikke/
uoppgitt
Svar fra samværsfedre            
0 13 1 1 1 - 0
1-3 3 4 0 0 0 -
4-7 4 5 11 3 0 1
8-12 1 3 10 18 1 2
13 - - 2 8 5 0
Vet ikke/uoppgitt 1 0 1 1 0 -
            555/100
Kilde: Undersøkelsen om samvær og bidrag 2002, Statistisk sentralbyrå.

Standardtegn i tabeller