Statistisk sentralbyrå

Opplæring i bedrifter

5   Årsaker til at bedrifter ikke har gjennomført opplæring. Prosent. 2005
Andel av alle bedrifter som ikke har gjennomført opplæring
Årsaker til at bedrifter ikke har gjennomført opplæring  
De ansattes kunnskaps- og ferdighetsnivå tilfredsstilte bedriftens behov 75
Bedriften rekrutterte heller ansatte med den nødvendige kompetanse 36
Bedriften hadde vansker med å kartlegge opplæringsbehov 15
Det var ikke tid til opplæring på grunn av høy arbeidsbelastning 2
Opplæring ville medført for høye kostnader 15
Bedriften fant ikke egnede opplæringstilbud i markedet 6
Bedriften fokuserte mer på opplæring av læringer/aspiranter 42
Det ble gjennomført omfattende opplæringstiltak før 2005 10
Andre årsaker 11

Standardtegn i tabeller