Statistisk sentralbyrå

Godstransport med lastebil over grensen

2 Godstransport med lastebil over grensen, etter vareslag og bilens registreringsland. 2008. Tonn1
  I alt Bil, veitransport Bil eller tilhenger på ferje
  Alle nasjonaliteter Norske Svenske Danske Finske Andre Alle nasjonaliteter
Vareslag (CTSE)2                
  Tonn1
Import og eksport med lastebil                
I alt 14 457 197 12 061 117 5 525 262 3 428 579  613 788  607 352 1 886 136 2 396 080
Korn 14 383 12 837 7 495 3 644 1 017  189  492 1 546
Frisk frukt og grønnsaker  469 418  387 311  201 863 13 863 31 205 1 110  139 270 82 107
Andre matvarer, fôrstoffer, drikkevarer og tobakk 1 726 937 1 392 770  878 956  157 566  107 864 34 438  213 946  334 167
Av dette fisk  839 599  719 373  560 308 6 569 13 483 22 679  116 334  120 226
Oljefrø, feite oljer og fett 94 734 81 912 19 197 38 195 9 417 1 007 14 096 12 822
Tømmer, trelast, ved og kork 2 030 981 1 954 108 1 178 575  626 530 15 639 27 294  106 070 76 873
Gjødning 56 758 44 637 21 436 17 357 1 958  752 3 134 12 121
Rå mineraler, unntatt malmer  363 723  308 200  177 321 79 716 8 464 22 547 20 152 55 523
Jernmalm og skrapjern 68 027 59 038 30 807 24 733  269  310 2 919 8 989
Ikke-jernholdige malmer 64 679 42 063 21 491 8 659 1 224 2 377 8 312 22 616
Andre råvarer  497 178  436 069  199 905  124 642 41 392 14 096 56 034 61 109
Fast brensel 28 292 27 014 12 274 7 906 36 4 008 2 790 1 278
Mineralolje, oljeprodukter og gass  224 370  210 241  154 768 43 870 3 625 1 143 6 835 14 129
Mineralsk tjære av kull og naturgass 4 722 2 647  552  720  835 -  540 2 075
Kjemiske produkter 2 103 707 1 680 719  844 349  453 774 89 136 96 744  196 716  422 988
Kalk, sement og andre mineralske produkter  959 381  799 692  216 757  338 240 52 358 42 732  149 605  159 689
Metaller 1 137 076  906 196  340 201  245 039 26 052  162 904  132 000  230 880
Arbeider av uedle metaller  577 401  445 163  128 309  112 637 31 937 26 227  146 053  132 238
Maskiner og transportmidler (unntatt skip og fly) 1 270 631  885 431  354 356  247 575 48 287 35 208  200 005  385 200
Diverse ferdigvarer 2 762 886 2 383 423  735 836  883 523  143 037  134 204  486 823  379 463
Annet, uspesifisert 1 914 1 646  814  390 36 62  344  268
                 
Import med lastebil                
I alt 8 843 572 7 403 424 2 491 653 2 646 565  452 882  411 803 1 400 521 1 440 148
Korn 14 227 12 733 7 444 3 604 1 011  186  488 1 494
Frisk frukt og grønnsaker  467 601  385 742  200 979 13 752 31 144 1 036  138 831 81 859
Andre matvarer, fôrstoffer, drikkevarer og tobakk  678 657  497 235  166 773  134 366 93 209 7 785 95 102  181 422
Av dette fisk 15 355 11 843 4 895  956 3 860 47 2 084 3 513
Oljefrø, feite oljer og fett 68 401 58 112 9 403 36 031 4 490  837 7 351 10 289
Tømmer, trelast, ved og kork 1 139 415 1 111 331  450 923  561 673 3 859 26 971 67 905 28 084
Gjødning 46 257 35 803 14 473 16 568 1 076  675 3 011 10 454
Rå mineraler, unntatt malmer  285 075  243 619  146 421 61 982 4 620 16 245 14 351 41 456
Jernmalm og skrapjern 22 084 19 177 3 382 15 608 15 -  172 2 907
Ikke-jernholdige malmer 34 311 20 804 12 866 3 764  897  740 2 537 13 507
Andre råvarer  133 480  110 385 31 849 42 693 10 862 2 710 22 271 23 095
Fast brensel 27 618 26 359 11 668 7 876 27 3 998 2 790 1 259
Mineralolje, oljeprodukter og gass  207 627  195 468  147 950 39 793 1 321 1 009 5 395 12 159
Mineralsk tjære av kull og naturgass 4 655 2 587  517  713  835 -  522 2 068
Kjemiske produkter 1 092 558  930 661  355 582  303 665 62 084 62 815  146 515  161 897
Kalk, sement og andre mineralske produkter  722 361  575 487  157 168  233 886 46 167 35 593  102 673  146 874
Metaller  530 518  399 723  108 242  119 003 15 457 80 243 76 778  130 795
Arbeider av uedle metaller  456 372  356 156 91 951 93 733 25 346 24 073  121 053  100 216
Maskiner og transportmidler (unntatt skip og fly)  924 763  672 872  231 536  209 639 39 556 30 109  162 032  251 891
Diverse ferdigvarer 1 986 706 1 748 500  342 263  748 101  110 873  116 765  430 498  238 206
Annet, uspesifisert  885  670  263  115 33 13  246  215
                 
Eksport med lastebil                
I alt 5 613 626 4 657 693 3 033 609  782 014  160 906  195 549  485 615  955 933
Korn  156  104 51 40 6 3 4 52
Frisk frukt og grønnsaker 1 816 1 569  884  111 61 74  439  247
Andre matvarer, fôrstoffer, drikkevarer og tobakk 1 048 281  895 535  712 183 23 200 14 655 26 653  118 844  152 746
Av dette fisk  824 244  707 530  555 413 5 613 9 623 22 632  114 249  116 714
Oljefrø, feite oljer og fett 26 333 23 800 9 794 2 164 4 927  170 6 745 2 533
Tømmer, trelast, ved og kork  891 566  842 777  727 652 64 857 11 780  323 38 165 48 789
Gjødning 10 501 8 834 6 963  789  882 77  123 1 667
Rå mineraler, unntatt malmer 78 648 64 581 30 900 17 734 3 844 6 302 5 801 14 067
Jernmalm og skrapjern 45 943 39 861 27 425 9 125  254  310 2 747 6 082
Ikke-jernholdige malmer 30 368 21 259 8 625 4 895  327 1 637 5 775 9 109
Andre råvarer  363 698  325 684  168 056 81 949 30 530 11 386 33 763 38 014
Fast brensel  674  655  606 30 9 10 - 19
Mineralolje, oljeprodukter og gass 16 743 14 773 6 818 4 077 2 304  134 1 440 1 970
Mineralsk tjære av kull og naturgass 67 60 35 7 - - 18 7
Kjemiske produkter 1 011 150  750 058  488 767  150 109 27 052 33 929 50 201  261 092
Kalk, sement og andre mineralske produkter  237 020  224 205 59 589  104 354 6 191 7 139 46 932 12 815
Metaller  606 558  506 473  231 959  126 036 10 595 82 661 55 222  100 085
Arbeider av uedle metaller  121 029 89 007 36 358 18 904 6 591 2 154 25 000 32 022
Maskiner og transportmidler (unntatt skip og fly)  345 868  212 559  122 820 37 936 8 731 5 099 37 973  133 309
Diverse ferdigvarer  776 179  634 923  393 573  135 422 32 164 17 439 56 325  141 256
Annet, uspesifisert 1 029  976  551  275 3 49 98 53
1  Bruttovekt.
2  Varenomenklatur for samferdselsstatistikk i Europa (CTSE).
Kilde: Statistisk sentralbyrå, Utenrikshandelsstatistikk.

Standardtegn i tabeller