Statistisk sentralbyrå

Godstransport med lastebil over grensen

2 Godstransport med lastebil over grensen, etter vareslag og bilens registreringsland. 2007. Tonn1
  I alt Bil, veitransport Bil eller tilhenger på ferje
  Alle nasjonaliteter Norske Svenske Danske Finske Andre Alle nasjonaliteter
Vareslag (CTSE)2                
  Tonn1
Import og eksport med lastebil                
I alt 14 775 998 12 099 946      5 613 627      3 683 610     591 027     615 877     1 595 805     2 676 052
Korn 10 819 8 828 5 236 2 101  228  600  663 1 991
Frisk frukt og grønnsaker  452 682  355 939  278 909 7 668 13 554 1 858 53 950 96 743
Andre matvarer, fôrstoffer, drikkevarer og tobakk 1 665 400 1 299 932  876 037  151 765  101 526 36 246  134 358  365 468
Herav fisk  794 496  663 404  572 843 6 428 14 029 21 314 48 790  131 092
Oljefrø, feite oljer og fett 98 442 84 778 18 883 40 665 9 175 1 572 14 483 13 664
Tømmer, trelast, ved og kork 2 178 210 2 088 959 1 169 743  762 234 16 865 35 770  104 347 89 251
Gjødning 57 881 43 624 21 221 18 294 1 543  611 1 955 14 257
Rå mineraler, unntatt malmer  347 127  285 846  172 870 65 230 9 442 24 318 13 986 61 281
Jernmalm og skrapjern 67 505 59 530 29 447 24 193 4 039 1 019  832 7 975
Ikke-jernholdige malmer 65 604 45 219 25 345 6 829  667 2 363 10 015 20 385
Andre råvarer  473 426  393 831  160 105  134 951 42 008 17 446 39 321 79 595
Fast brensel 28 837 27 618 14 315 7 587 43 3 649 2 024 1 219
Mineralolje, oljeprodukter og gass  243 569  223 337  155 328 43 200 4 788 13 042 6 979 20 232
Mineralsk tjære av kull og naturgass 7 506 2 779  542  757 1 333 0  147 4 727
Kjemiske produkter 2 150 078 1 727 358  854 441  476 137 98 173  104 563  194 044  422 720
Kalk, sement og andre mineralske produkter 1 009 121  823 266  223 943  367 313 47 470 49 078  135 462  185 855
Metaller 1 177 112  898 024  402 399  244 025 26 083  105 189  120 328  279 088
Arbeider av uedle metaller  575 834  429 146  134 852  114 650 26 165 25 537  127 942  146 688
Maskiner og transportmidler (unntatt skip og fly) 1 283 058  879 873  359 317  254 469 47 330 39 038  179 719  403 185
Diverse ferdigvarer 2 882 173 2 420 755  709 872  961 321  140 568  153 963  455 031  461 418
Annet, uspesifisert 1 613 1 304  822  221 27 15  219  309
                 
Import med lastebil                
I alt 9 238 761 7 582 658 2 644 849 2 859 826  414 790  458 118 1 205 075 1 656 103
Korn 10 747 8 785 5 231 2 068  226  597  663 1 962
Frisk frukt og grønnsaker  450 698  354 441  278 280 7 591 13 468 1 858 53 244 96 257
Andre matvarer, fôrstoffer, drikkevarer og tobakk  678 460  473 838  158 863  134 759 87 349 11 792 81 075  204 622
Herav fisk 17 200 12 334 5 708 1 403 3 982 12 1 228 4 866
Oljefrø, feite oljer og fett 72 470 61 814 10 833 37 306 3 709 1 331 8 635 10 656
Tømmer, trelast, ved og kork 1 379 734 1 349 560  525 472  709 044 3 718 35 505 75 821 30 174
Gjødning 47 082 34 057 12 573 18 071  948  611 1 854 13 025
Rå mineraler, unntatt malmer  268 410  227 743  142 022 56 229 5 411 15 421 8 660 40 667
Jernmalm og skrapjern 23 968 21 826 4 516 17 228 1 0 81 2 142
Ikke-jernholdige malmer 34 784 23 648 12 918 2 732  426 1 038 6 534 11 136
Andre råvarer  118 017 94 956 31 994 34 453 10 963 2 688 14 858 23 061
Fast brensel 27 531 26 323 13 277 7 400 28 3 623 1 995 1 208
Mineralolje, oljeprodukter og gass  223 106  206 078  146 625 38 534 2 824 12 937 5 158 17 028
Mineralsk tjære av kull og naturgass 7 230 2 676  441  757 1 333 0  145 4 554
Kjemiske produkter 1 097 031  900 267  327 930  311 392 67 747 63 821  129 377  196 764
Kalk, sement og andre mineralske produkter  752 008  585 716  169 989  239 905 38 074 42 968 94 780  166 292
Metaller  573 574  413 712  133 376  123 900 14 427 77 889 64 120  159 862
Arbeider av uedle metaller  443 224  324 743 88 256 92 986 20 007 22 678  100 816  118 481
Maskiner og transportmidler (unntatt skip og fly)  928 597  658 197  226 348  214 718 40 155 32 169  144 807  270 400
Diverse ferdigvarer 2 101 277 1 813 706  355 577  810 637  103 949  131 188  412 355  287 571
Annet, uspesifisert  813  572  328  116 27 4 97  241
                 
Eksport med lastebil                
I alt 5 537 238 4 517 288 2 968 778  823 784  176 237  157 759  390 730 1 019 950
Korn 71 43 5 33 2 3 0 28
Frisk frukt og grønnsaker 1 985 1 498  629 77 86 0  706  487
Andre matvarer, fôrstoffer, drikkevarer og tobakk  986 941  826 094  717 174 17 006 14 177 24 454 53 283  160 847
Herav fisk  777 295  651 070  567 135 5 025 10 047 21 302 47 562  126 225
Oljefrø, feite oljer og fett 25 972 22 964 8 050 3 359 5 466  241 5 848 3 008
Tømmer, trelast, ved og kork  798 476  739 399  644 271 53 190 13 147  265 28 526 59 077
Gjødning 10 798 9 567 8 648  223  595 0  101 1 231
Rå mineraler, unntatt malmer 78 717 58 103 30 848 9 001 4 031 8 897 5 326 20 614
Jernmalm og skrapjern 43 538 37 704 24 931 6 965 4 038 1 019  751 5 834
Ikke-jernholdige malmer 30 821 21 571 12 427 4 097  241 1 325 3 481 9 250
Andre råvarer  355 410  298 875  128 111  100 498 31 045 14 758 24 463 56 535
Fast brensel 1 306 1 295 1 038  187 15 26 29 11
Mineralolje, oljeprodukter og gass 20 463 17 259 8 703 4 666 1 964  105 1 821 3 204
Mineralsk tjære av kull og naturgass  276  103  101 0 0 0 2  173
Kjemiske produkter 1 053 047  827 091  526 511  164 745 30 426 40 742 64 667  225 956
Kalk, sement og andre mineralske produkter  257 112  237 550 53 954  127 408 9 396 6 110 40 682 19 562
Metaller  603 539  484 312  269 023  120 125 11 656 27 300 56 208  119 227
Arbeider av uedle metaller  132 610  104 403 46 596 21 664 6 158 2 859 27 126 28 207
Maskiner og transportmidler (unntatt skip og fly)  354 461  221 676  132 969 39 751 7 175 6 869 34 912  132 785
Diverse ferdigvarer  780 896  607 049  354 295  150 684 36 619 22 775 42 676  173 847
Annet, uspesifisert  800  732  494  105 0 11  122 68
1  Bruttovekt.
2  Varenomenklatur for samferdselsstatistikk i Europa (CTSE).
Kilde: Statistisk sentralbyrå, Utenrikshandelsstatistikk.

Standardtegn i tabeller