Statistisk sentralbyrå

Arveavgiftsundersøkelsen

2 Grunnlag for beregning av arveavgift etter mottakers slektskapsforhold, for arve- og gavesaker. 2005. Millioner kroner
  I alt Gavesaker Arvesaker
Grunnlag for beregning av arveavgift 34 871 14 121 20 750
       
Av dette mottar:      
Søsken 2 510  242 2 269
Barn 24 900 11 495 13 405
Barnebarn 3 294 1 594 1 701
Andre 4 166  791 3 375
       
Antall mottakere i utvalget 7 083 1 822 5 261

Standardtegn i tabeller