Statistisk sentralbyrå

Arveavgiftsundersøkelsen

1 Bruttoformue, fradrag, nettoformue og beregnet avgift ved arve- og gavesaker. 2005. Millioner kroner
  I alt Gavesaker Arvesaker
Sum bruttoformue 39 841 16 290 23 551
       
Fast eiendom 20 698 6 483 14 215
Av dette:      
Enebolig 8 576 2 370 6 206
Selveier-, andelsleilighet ol 6 772  711 6 060
Fritidsbolig 2 245 1 426  818
       
Motorkjøretøyer og fritidsbåter  292 19  272
Bankinnskudd og kontanter 10 101 3 232 6 869
Aksjer og verdipapirer 6 255 5 222 1 034
       
Sum fradrag 4 429 2 108 2 321
       
Nettoformue 35 437 14 182 21 255
       
Beregnet arveavgift 2 038  776 1 262
       
Antall saker i utvalget 1 513  507 1 006

Standardtegn i tabeller