431811
431811
friartikkel
2020-09-16T07:59:00.000Z
no

Rettelogg for Kommunalt avløp

Publisert:

Rettelogg for Kommunalt avløp

Rettedato 22.01.2021

Tabell 11789 Utvalgte nøkkeltall for kommunalt avløp (K)

Variabelen «Årsgebyr for avløpstjenesten» har blitt endret slik at den viser verdier for rapporteringsåret, ikke rapporteringsåret + 1.

Rettedato 25.09.2020

Tabell 12217 Selvkost og gebyrer for avløpssektoren

Variablene «Årsgebyr for avløpstjenesten», «Tilknytningsgebyr – en sats», «Tilknytningsgebyr – høy sats» og «Tilknytningsgebyr – lav sats» har fått justert variabelnavn, slik at det ikke lenger står at de gjelder rapporteringsåret +1, men for rapporteringsåret.

Rettedato 15.09.2020

Tabell Selvkostregnskap for vann, avløp og renovasjon har fått nytt tabellnummer 13056 (erstatter tabellnummer 13036), fordi følgende poster har hatt feil verdier:

  • Avregning selvkost fra ekstern tjenesteproduksjon tidligere regnskapsår
  • Avsetning til selvkostfond
  • Bruk av selvkostfond
  • Kontrollsum
  • Saldo selvkostfond per 1.1.
  • Saldo selvkostfond per 31.12.

Verdiene er nå rettet.

Kontakt