Tabell

Utgifter i kommunale helse- og omsorgstenester. 1 000 kroner
20192018 - 20192015 - 2019
Absolutte talProsentvis endringProsentvis endring
1Statens tilskot til kommunal medfinansiering av somatiske tenester funksjon 255 blei avslutta frå 2015.
Brutto driftsugifter, totalt for alle funksjoner150 425 3256,427,7
Forebygging, helsestasjons- og skolehelsetjeneste4 662 8308,847,2
Annet forebyggende helsearbeid1 882 04910,648,9
Aktiviserings- og servicetjenester overfor eldre og personer med funksjonsnedsettelser7 015 1154,325,7
Diagnose, behandling, re-/habilitering14 441 8207,530,5
Helse- og omsorgstjenester i institusjon48 970 3534,818,5
Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende66 834 8427,332,4
Medfinansiering somatiske tjenester1.
Akutthjelp helse- og omsorgtjenester918 2723,474,3
Institusjonslokaler5 700 0446,229,4