391572
391572
friartikkel
2019-07-03T08:42:00.000Z
no

Rettelogg for Kommunal vannforsyning

Publisert:

Rettelogg for området kommunal vannforsyning

Rettedato 22.01.2021

Tabell 11791 Uvalgte nøkkeltall for kommunalt drikkevann (K)

Variabelen «Årsgebyr for vannsektoren» har blitt endret slik at den viser verdier for rapporteringsåret, ikke rapporteringsåret + 1.

Rettedato 25.09.2020

Tabell 12218 Selvkost og gebyrer for vannsektoren

Variablene «Årsgebyr for vannsektoren», «Tilknytningsgebyr – en sats», «Tilknytningsgebyr – høy sats» og «Tilknytningsgebyr – lav sats» har fått endrede verdier, noe som gjelder alle år og alle regioner. De har også fått justert variabelnavn, slik at det ikke lenger står at de gjelder rapporteringsåret +1, men for rapporteringsåret.

Rettedato 15.09.2020

Tabell Selvkostregnskap for vann, avløp og renovasjon har fått nytt tabellnummer 13056 (erstatter tabellnummer 13036), fordi følgende poster har hatt feil verdier:

  • Avregning selvkost fra ekstern tjenesteproduksjon tidligere regnskapsår
  • Avsetning til selvkostfond
  • Bruk av selvkostfond
  • Kontrollsum
  • Saldo selvkostfond per 1.1.
  • Saldo selvkostfond per 31.12.

Verdiene er nå rettet.

Kontakt