Tabell

Skattepliktige inntekter for bosatte personer 17 år og eldre. Mill.kr1
201420132013 - 2014
Endring i prosent
1Siste årgang viser foreløpige tall.
Lønn og honorarer1 124 4581 080 0884,1
Dagpenger11 36610 09312,6
Arbeidsavklaringspenger34 48135 386-2,6
Alderspensjon fra folketrygden171 616157 4259,0
Alderspensjon, personer i alderen 62-66 år14 40312 01719,9
Uførepensjon fra folketrygden61 72259 2924,1