Alt innhold for området virksomheter, foretak og regnskap

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • Mer enn en fjerdedel av foretakene overlevde i fem år

  I 2010 ble det etablert nærmere 46 000 foretak. Av disse var over 12 500, eller 27 prosent, fortsatt aktive i 2015. Aksjeselskapene var mest overlevelsesdyktige med en overlevelsesgrad på 49 prosent.

  Artikkel
 • Mest gjeld til Europa

  Gjelda som norske ikkje-finansielle føretak hadde til utlandet, utgjorde 1 463 milliardar kroner i 2016. Nær to tredelar av gjelda var til føretak i andre europeiske land.

  Artikkel
 • Større overskudd for aksjeselskapene

  Foreløpige tall for 2016 viser et overskudd før skatt på over 557 milliarder kroner. Dette er en økning fra 394 milliarder kroner året før.

  Artikkel
 • Framleis flest aksjeselskap og einskildpersonføretak

  Nær halvparten av alle dei 453 762 aktive føretaka som verka i Noreg i 2015, var einskildpersonføretak. Dei utgjorde 49 prosent, medan 44 prosent andelen var aksjeselskap.

  Artikkel
 • Moderat økning i innovasjonsinvesteringene

  Foretakene omfattet av den norske innovasjonsundersøkelsen rapporterer å ha investert 64,8 milliarder kroner i utvikling og introduksjon av nye eller vesentlig forbedrede produkter og prosesser i 2016. Dette er om lag 5 milliarder høyere enn i 2014.

  Artikkel
 • Nesten 15 000 nye føretak

  I 2. kvartal 2017 vart det registrert 14 848 nye føretak. Samanlikna med 2. kvartal 2016 er dette ein nedgang på 0,9 prosent.

  Artikkel
 • Færre til skifteretten

  I 2. kvartal 2017 blei det opna 1 124 konkursar, 17 prosent færre enn i den same perioden året før. Hordaland og Akershus var fylka med den største prosentvise nedgangen.

  Artikkel
 • Redusert kulldrift gav færre årsverk på Svalbard i 2016

  Antall utførte årsverk på Svalbard falt med 3,8 prosent i 2016. Det var særlig den reduserte aktiviteten i kulldriften som bidro til nedgangen.

  Artikkel
 • Mer enn dobbelt så mange menn som kvinner investerer i aksjer

  Hver åttende person eide aksjer ved utgangen av 2016. To av tre aksjeeiere var menn.

  Artikkel
 • Et mer globalisert næringsliv

  Stadig flere norske foretak kontrolleres fra utlandet, og nesten halvparten av disse foretakene har nordiske eiere. Imidlertid er det foretak med amerikanske eiere som bidrar mest til norsk verdiskaping.

  Artikkel
 • Nesten to tredjedeler av foretakene fornyer seg

  Til sammen 65 prosent av norske foretak omfattet av innovasjonsundersøkelsen rapporterte en eller annen form for innovasjonsaktivitet i perioden 2014-2016. Dette er betydelig høyere enn i perioden 2012-2014.

  Artikkel
 • Hvert femte norske foretak har ansatt egne IKT-spesialister

  19 prosent av de norske foretakene har én eller flere IKT-spesialister ansatt i 2016. Dette er på nivå med gjennomsnittet i EU. Andelen er betydelig større blant de store foretakene.

  Artikkel
 • Prisvekst for juridisk tjenesteyting

  Fra 1. kvartal 2016 til 1. kvartal 2017 steg prisene for juridisk tjenesteyting med 4,5 prosent. Dette er den høyeste årsveksten siden 4. kvartal 2014. I forhold til 4. kvartal 2016 steg prisene med 3,5 prosent.

  Artikkel
 • Fleire nye føretak

  I 1. kvartal 2017 vart det registrert 17 559 nye føretak. Samanlikna med 1. kvartal i 2016 er dette ein auke på 5,9 prosent.

  Artikkel
 • Auken i nyetableringar held fram

  Sidan 2010 har talet på nyetableringar gått opp kvart år. I 2016 vart det etablert 60 500 nye føretak. Det er 5 prosent fleire enn året før og på same nivå som dei to føregåande åra.

  Artikkel