295446
/utenriksokonomi/statistikker/betalstr/kvartal
295446
statistikk
2017-11-21T08:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Utenriksøkonomi
no
betalstr, Betalingsstrømmer mellom Norge og utlandet, valutaregisteret, valutaoverføringer, banktransaksjoner (for ikke-finansielle foretak og privatpersoner), inngående og utgående betalinger, landområder, næringshovedområder (for eksempel industri, kraft og vannforsyning, fiske)Utenriksregnskap, Fordringer og gjeld overfor utlandet , Utenriksøkonomi
true

Betalingsstrømmer mellom Norge og utlandet

Tall for 3. kvartal 2017 ble publisert med mangelfullt datagrunnlag. Nytt datagrunnlag gav høyere kvartalstall både for inngående og utgående betalingsstrømmer, og hovedtallstabellene har av den grunn endret seg.

Oppdatert

Neste oppdatering

Nøkkeltall

2,8 %

utgående verdi, endring fra forrige kvartal

Betalingsstrømmer mellom Norge og utlandet for ikke-finansielle foretak og privatpersoner
3. kvartal 2017Endring i prosentEndring i prosent
Millioner kroner2. kvartal 2017 - 3. kvartal 20173. kvartal 2016 - 3. kvartal 2017
Rettet 16. februar 2018
Inngående verdi547 394-0,4-2,8
Utgående verdi547 635-2,8-0,9

Se flere tabeller om emnet

Tabell 1 
Betalingsstrømmer mellom Norge og utlandet for ikke-finansielle foretak og privatpersoner, etter region

Betalingsstrømmer mellom Norge og utlandet for ikke-finansielle foretak og privatpersoner, etter region
3. kvartal 2017AndelEndring i prosent
Millioner kronerProsent2. kvartal 2017 - 3. kvartal 20173. kvartal 2016 - 3. kvartal 2017
Rettet 16. februar 2018
Inngående verdi
Alle land547 394100,0-0,4-2,8
Norden208 32738,1-4,92,4
EU-land utenom Norden257 77047,14,1-3,2
Europa ellers4 6850,9-12,6-9,7
Afrika5630,1-31,3-49,8
Asia13 0112,4-5,8-23,4
Nord- og Mellom-Amerika60 90711,1-0,3-10,3
Sør-Amerika i alt4890,19,2-31,9
Oseania1 6410,321,830,9
 
Utgående verdi
Alle land547 635100,0-2,8-0,9
Norden192 52735,2-7,1-0,7
EU-land utenom Norden281 55751,4-0,11,7
Europa ellers13 2742,4-4,53,6
Afrika3 2020,6-1,344,2
Asia25 4494,6-6,2-8,8
Nord- og Mellom-Amerika28 4935,29,5-18,6
Sør-Amerika i alt1 6700,3-27,1-27,6
Oseania1 4640,3-18,2-20,8

Tabell 2 
Betalingsstrømmer mellom Norge og utlandet for ikke-finansielle foretak, etter næring

Betalingsstrømmer mellom Norge og utlandet for ikke-finansielle foretak, etter næring
3. kvartal 2017
Inngående verdiUtgående verdi
Millioner kronerProsentMillioner kronerProsent
Rettet 16. februar 2018
I alt538 923100,0534 088100,0
Jordbruk, skogbruk og fiske8 7531,67 1051,3
Bergverksdrift og utvinning131 68724,466 07712,4
Industri105 55519,6104 99619,7
Elektrisitets-, gass-, damp- og varmtvannsforsyning76 99814,379 07014,8
Vann, avløp, renovasjon1 4760,31 0800,2
Bygge- og anleggsvirksomhet5 1801,07 5021,4
Varehandel, reparasjon av motorvogner62 40011,6112 43521,1
Transport og lagring61 14511,354 56410,2
Overnattings- og serveringsvirksomhet1 4530,38650,2
Informasjon og kommunikasjon34 2376,439 2137,3
Omsetning og drift av fast eiendom7 3681,47 9341,5
Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting18 1503,419 7803,7
Forretningsmessig tjenesteyting14 6842,715 7312,9
Offentlig administrasjon og forsvar, og trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning3 5880,79 8571,8
Undervisning4490,15690,1
Helse- og sosialtjenester1 1330,23 2750,6
Kultur, underholdning og fritid8910,21 0830,2
Annen tjenesteyting1 2760,21 7100,3
Internasjonale organisasjoner og organer1210,0270,0
Ufordelt næring2 3790,41 2150,2

Tabell 3 
Forskjell mellom inngående og utgående betalinger de siste fem kvartaler. Prosent

Forskjell mellom inngående og utgående betalinger de siste fem kvartaler. Prosent
3. kvartal 20164. kvartal 20161. kvartal 20172. kvartal 20173. kvartal 2017
Rettet 16. februar 2018
Alle land1,9-4,3-0,2-2,40,0
Norden4,9-4,1-2,25,88,2
EU-land utenom Norden-3,7-5,90,4-12,1-8,4
Europa ellers-59,5-58,5-63,3-61,4-64,7
Afrika-49,5-77,2-71,1-74,8-82,4
Asia-39,1-39,6-46,8-49,1-48,9
Nord- og Mellom-Amerika94,062,695,5134,8113,8
Sør-Amerika i alt-68,9-84,0-65,5-80,4-70,7
Oseania-32,14,0-46,4-24,712,1

Om statistikken

Statistikken viser betalingsstrømmer mellom Norge og utlandet utført via norske banker. Datakilden er Skatteetatens valutaregister. Populasjonen omfatter grensekryssende bankoverføringer der norsk part er et ikke-finansielt foretak (næringskodene 64,65 og 66 er utelatt) eller en privatperson.

Definisjoner

Definisjoner av viktige begrep og variabler

Grensekryssende betaling

Overføring av betalingsmidler (penger) mellom Norge og utlandet.

Finansielt foretak

Foretak med tosifret næringskode 64 (bankvirksomhet, holdingselskaper, verdipapirfond, investeringsselskaper og lignende og annen finansieringsvirksomhet), 65 (forsikring, gjenforsikring og pensjonskasser) eller 66 (tjenester tilknyttet finansieringsvirksomhet, tjenester tilknyttet forsikringsvirksomhet og pensjonskasser, og fondsforvaltningsvirksomhet).

Ikke- finansielt foretak

Foretak med annen tosifret næringskode enn 64, 65 eller 66. Se definisjonen under finansielt foretak.

Innlending

Norskregistrerte juridiske personer, inkludert utenlandskeide selskap som er registrert i Norge, og utenlandske selskapers filialer i Norge, samt fysiske personer fast bosatt i Norge, uavhengig av statsborgerskap.

Utlending

Utenlandskregistrerte juridiske personer, inkludert norskeide selskap som er registrert i utlandet, og norske selskapers filialer i utlandet, samt fysiske personer fast bosatt i utlandet, uavhengig av statsborgerskap.

Standard klassifikasjoner

Fra første kvartal 2008 til og med fjerde kvartal 2010 benyttet undersøkelsen Standard for næringsgruppering 2002 (SN2002) som standard klassifikasjon for bedrifter og foretak i ulike næringer. Denne standarden var en norsk tilpasning av Eurostats NACE Rev 1.1.

Fra og med første kvartal 2011 tas Standard for næringsgruppering 2007 (SN2007) i bruk. SN2007 samsvarer med EU sin standard, NACE Rev. 2, og utgjør grunnlaget for klassifisering av enheter etter viktigste aktivitet i Bedrifts- og foretaksregisteret. Bruk av felles standarder er viktig innenfor økonomisk statistikk da dette muliggjør sammenligning og analyse av statistiske data på tvers av landegrenser og over tid. Tidsserier i Statistikken for betalingsstrømmer mellom Norge og utlandet er tilbakeregnet etter SN2007.

Administrative opplysninger

Navn og emne

Navn: Betalingsstrømmer mellom Norge og utlandet
Emne: Utenriksøkonomi

Neste publisering

Ansvarlig seksjon

Seksjon for utenrikshandel

Regionalt nivå

Nasjonalt nivå.

Hyppighet og aktualitet

Kvartalsvis. Tidspunkt for publisering er rundt 50 dager etter statistikkperiodens utløp.

Internasjonal rapportering

Ikke relevant

Lagring og anvendelse av grunnlagsmaterialet

Råfiler, samt bearbeidede datafiler langtidslagres hos Statistisk sentralbyrå.

Bakgrunn

Formål og historie

Valutaregisteret ble opprettet med virkning fra og med 01.01.2005. Registeret inneholder alle grensekryssende betalinger til og fra Norge, og er i første rekke ment som et kontrollinstrument for å avdekke grensekryssende økonomisk kriminalitet. Skatte etaten (SKD) overtok som registereier etter Toll- og avgiftsdirektoratet i januar 2016.

Statistikken bygger på opplysninger fra dette registeret. Formålet med statistikken er å vise hovedtrekkene ved betalingsstrømmene mellom Norge og utlandet. Første statistikkperiode var 1. kvartal 2008.

Fra og med januar 2011 benyttes SN2007 (se avsnitt 4.2) som offisiell standard for næringsgruppering ved beregning av statistikken. Dette påvirket foretak som var registrert som finansielle foretak med SN2002, men som ikke er det med SN2007, og motsatt.

Data i Statistikkbanken for betalingsstrømmer mellom Norge og utlandet er tilbakeregnet til 2008 med bruk av SN2007. Merk at tekst og tabeller i tidligere skrevne artikler ikke er direkte sammenliknbare fra og med 1. kvartal 2011.

Brukere og bruksområder

Statistikken henvender seg til privatpersoner og institusjoner som ønsker et innblikk i økonomisk aktivitet og betalingsstrømmer mellom Norge og utlandet.

Likebehandling av brukere

Ingen eksterne brukere har tilgang til statistikk før den er publisert samtidig for alle kl. 08.00 på ssb.no etter forhåndsvarsling senest tre måneder før i Statistikkalenderen. Se også likebehandlingsprinsippet på ssb.no.

Sammenheng med annen statistikk

Norges Bank publiserer årlig statistikk om utviklingen i kunderelatert betalingsformidling. Denne bygger blant annet på data fra valutaregisteret.

Lovhjemmel

Statistikkloven § 2-1 og valutaregisterloven.

EØS-referanse

Ikke relevant

Produksjon

Omfang

Betalingene som ligger til grunn for statistikken er innberettet til valutaregisteret av norske banker.

Populasjonen omfatter grensekryssende bankoverføringer mellom innlendinger og utlendinger, der innlendingen er et ikke- finansielt foretak (næringskodene 64, 65 og 66 er utelatt) eller en privatperson.

Foretak som er klassifisert i en annen næringskode enn 64-66, men i all hovedsak utøver samme aktiviteter og har tilsvarende egenskaper er også utelatt.

Datakilder og utvalg

Skatte etatens (SKD) valutaregister.

Totaltelling.

Datainnsamling, editering og beregninger

Statistikken er registerbasert. De rapporteringspliktige overfører detaljert informasjon knyttet til grensekryssende betalinger til valutaregisteret. Statistisk sentralbyrå mottar månedlige oversendelser av dataene om lag 30 dager etter månedens utløp.

Det finnes enkelte konsistenskontroller i valutaregistersystemet. Dataene kobles mot Statistisk sentralbyrås bedrifts- og foretaksregister for identifisering og for å utlede næringskode. Ingen øvrig revisjon av dataene.

Nivåtall beregnet ved summering. Tallene fordeles på henholdsvis privatpersoner og ikke- finansielle foretak, samt på verdensdel. Tallene for Europa blir videre fordelt på Norden, EU ellers og Europa ellers.

Sesongjustering

Ikke relevant

Konfidensialitet

Statistisk sentralbyrås regler for konfidensialitet er lagt til grunn.

Sammenlignbarhet over tid og sted

Statistikkserien ble publisert for første gang i forbindelse med 1. kvartal 2008. Et sett av standard tabeller gjør det mulig å følge tidsmessige endringer knyttet til betalingsstrømmene mellom Norge og utlandet.

SN2007 erstatter SN2002 som næringsstandard fra og med 1. kvartal 2011. Det er etablert tilbakegående tidsserier i Statistikkbanken fra 2008 basert på SN2007.

Det er viktig å ta utgangspunkt i resultater basert på en og samme versjon av SN dersom man ønsker å se på utviklingen i statistikken over tid. Artikler skrevet til og med fjerde kvartal 2010 vil ikke bli oppdatert med ny standard for næringsgruppering, og de er dermed ikke direkte sammenlignbare med publiseringer fra og med første kvartal 2011.

Nøyaktighet og pålitelighet

Feilkilder og usikkerhet

En mulig feilkilde kan være at de rapporteringspliktige til valutaregisteret oppgir gale opplysninger knyttet til betalingen.

Viktige rapporteringspliktige kan unnlate å innrapportere data til valutaregisteret.

Statistikken er en totaltelling.

Foretak kan være klassifisert med feil næringskode i Statistisk sentralbyrås bedrifts- og foretaksregister.

I oppstartsåret 2005 var det flere rapporteringspliktige som ikke ga fullstendige rapporter til Valutaregisteret. SSB’s data for dette året vil derfor ikke bli videreformidlet til forskningsformål. Dataene for årene 2006 og 2007 er også noe mangelfulle, men kvalitetsmessig bedre enn 2005, data for 2006 og 2007 kan derfor utgis til forskningsformål. Fra året 2008 anser vi at dataene er fullstendige, se allikevel øvrige forbehold.  

Revisjon

Ikke relevant

Kontakt

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB