261901
/utdanning/statistikker/lvm/aar
261901
Flere yngre sysselsatte deltar i formell utdanning
statistikk
2016-06-23T10:00:00.000Z
Utdanning
no
lvm, Livslang læring, lærevilkår, voksenopplæring, lærevilkårsmonitoren (lvm), videreutdanningVoksenopplæring , Utdanning
true
Voksnes deltakelse i opplæring og utdanningsaktiviteter

Livslang læring2016, 1. kvartal

Innhold

Publisert:

Neste publisering:

Flere yngre sysselsatte deltar i formell utdanning

Over halvparten i aldersgruppen 15-24 år deltok i formell utdanning i 2015. Deltakelsen var høyest blant ikke-sysselsatte, men også en god del unge sysselsatte deltok i formell utdanning.

Deltakelse i formell utdanning og ikke-formell opplæring. Prosent
20162015
Deltakere i formell utdanning (prosent)Deltakere i ikke-formell opplæring (prosent)Deltakere i formell utdanning (prosent)Deltakere i ikke-formell opplæring (prosent)
Sysselsatte15491650
Ikke sysselsatte39183917
Figur 1. Deltakere i formell utdanning. Sysselsatte 15-24 år

Livslang læring er viktig både for den enkeltes deltakelse i samfunns- og arbeidsliv, og for samfunnet som helhet. Livslang læring er et viktig satsningsområde nasjonalt, og internasjonalt har EU et felles mål om økt deltakelse innen 2020.

Flere sysselsatte i aldersgruppen 15-24 år deltok i formell utdanning enn året før. I 2016 var deltakelsen på 63 prosent, en økning på 2 prosentpoeng sammenliknet med forrige år. Høyest var økningen blant yngre kvinnelige sysselsatte med 4 prosentpoeng fra 66 prosent i 2015 til 70 prosent i 2016. Deltakelsen i formell utdanning blant unge sysselsatte menn har variert mellom 47 og 57 prosent fra 2012 til 2016. Tilsvarende tall for kvinner varierte mellom 62 og 71 prosent. Lavest var deltakelsen for både sysselsatte unge menn og kvinner i formell utdanning i 2014 med henholdsvis 47 og 62 prosent.

80 prosent av ikke-sysselsatte mellom 15-24 år i formell utdanning

Over 80 prosent av ikke-sysselsatte i aldersgruppen 15-24 år deltok i formell utdanning 1.kvartal 2016. Grunnen til det er naturlig nok at en stor del av dem er i videregående opplæring fra de er 16 år og fram til de har avsluttet denne utdanningen. Om lag 40 prosent i aldersgruppen 25-34 år deltok i utdanning, en nedgang på 4 prosentpoeng fra 2015. Det var ingen deltakere i aldersgruppen 62-66 år i formell utdanning.

Akademikere og ledere deltar oftest i ikke-formell opplæring

Om lag halvparten av de sysselsatte mellom 15-66 år deltok i ikke-formell opplæring i løpet av det siste året. Til sammenligning deltok bare 18 prosent av dem som ikke var sysselsatt. Når vi ser på yrkesgruppene, ser vi at personer i akademiske yrker oftest deltar i ikke-formell opplæring, med 62 prosent. Gruppen ledere har også høy deltakelse, med 61 prosent. Hele 64 prosent av kvinnelige ledere og kvinner i akademiske yrker deltok i ikke-formell opplæring. Lavest deltakelse finner vi blant prosess- og maskinoperatører og transportarbeidere, der 32 prosent deltok i ikke-formell opplæring siste år.

Personer som jobber i næringer innenfor offentlig administrasjon, forsvar og sosialforsikring, deltar oftest i opplæring. 61 prosent i disse næringene deltok i ikke-formell opplæring i løpet av de siste tolv månedene. Deltakelsen var lavest blant personer med jobber i overnattings- og serveringsvirksomhet, der 30 prosent deltok.

Høyt utdannede deltar oftest i ikke formell opplæring

Utdanningsbakgrunn har betydning når det gjelder deltakelse i ikke-formell opplæring. I gruppen med høyere utdanning hadde 60 prosent av de sysselsatte og 20 prosent av dem som ikke var sysselsatt, deltatt i ikke-formell opplæring. Andelen personer med grunnskoleutdanning som deltok, var 33 prosent blant sysselsatte og 16 prosent blant ikke-sysselsatte. Blant personer med høyere utdanning er det kvinnene som deltar oftest. I 2016 deltok 62 prosent av kvinner med høyere utdanning sammenliknet med 56 prosent deltakelse blant menn med høyere utdanning.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB