Statistikkområde

Transport og reiseliv

Alt innhold for området transport og reiseliv

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • Stadig dyrere kollektivreiser?

  Det var 7,5 millioner flere påstigninger i 4. kvartal 2016 enn i samme kvartal året før. Det tilsvarer en samlet passasjervekst på 5,0 prosent. Samtidig økte billettinntektene over dobbelt så mye, hele 10,7 prosent. 

  Artikkel
 • Spania mest populære reisemål for nordmenn

  Med nesten 1,3 millioner reiser i fjor var Spania for første gang det mest populære utenlandske reisemålet for nordmenn. Vårt naboland Sverige kom på andreplass.

  Artikkel
 • Drosjetakstane auka nesten tre gonger meir enn generell prisvekst

  Frå 2004 til 2015 auka drosjetakstane vel 65 prosent, medan konsumprisindeksen totalt steig rundt 25 prosent. Det er store skilnader i prisveksten frå fylke til fylke.

  Artikkel
 • Færre drosjekundar gjev høgare prisar

  Samfunnsspeilet 3/2016

  Eigarar og sjåførar må dela på satdig færre taxipassasjerar. Normalt vil lågare etterspurnad redusera tilbodet, men drosjenæringa har tvert om auka prisane tre gonger meir enn den generelle prisstigninga, slik at omsetninga er stabil.

  Artikkel
 • Transport med små godsbiler 2014–2015

  Notater 2016/21

  Formålet med undersøkelsen av transport med små godsbiler som SSB gjennomførte i 2014–2015 var å gi bedre oversikt over et transportsegment som er viktig for godstransporten i Norge, og som ikke dekkes av den løpende kvartalsvise lastebilundersøke...

  Publikasjon
 • Dette er Norge 2016

  Har flere kvinner enn menn høyere utdanning? Hvilken del av befolkningen er oftest på internett? Og hva bruker vi pengene våre på? Dette er noe av det du får svar på i den nyeste utgaven av «Dette er Norge».

  Publikasjon
 • Passasjerrekord

  Det ble registrert over 600 millioner kollektivreiser i 2015, mer enn noen gang før og en økning på snaue 5 prosent fra året før. Alle transportformer hadde vekst, men passasjerbåt ble vinneren med 10 prosent flere påstigninger enn i 2014.

  Artikkel
 • Tre firedeler av godstransporten går på vei

  Artikkel
 • Bilen holder stand som transportmiddel

  Artikkel
 • Varehandelen står for tre firedeler av de innenlandske varestrømmene

  Varehandel er den dominerende sektoren innen transport til mottaker i Norge, viser foreløpige tall fra SSBs nye varestrømundersøkelse. 

  Artikkel
 • Modellering av trafikk på kommunale veier

  Notater 2015/46

  SSB kartlegger og sammenligner støyplager for flere kilder i forbindelse med et nasjonalt miljømål. Veitrafikk er den desidert største kilden til støyplager i Norge og nær halvparten av støyplagene fra veitrafikk var opprinnelig beregnet å komme f...

  Publikasjon
 • Trafikken tar flest liv i Hordaland

  Samfunnsspeilet 4/2015

  Det er forskjeller fra fylke til fylke når det gjelder dødsulykker i trafikken. I 2010-2014 var det rundt 6 trafikkdødsfall per år i Oslo, 16 i Hordaland og 9 som landsgjennomsnitt. Hordaland har hatt svakest nedgang i dødstallene de siste 30 årene.

  Artikkel
 • Samferdsel og miljø 2015

  Rapporter 2015/34

  I EU er det blitt mindre vanlig å kjøre bil. I Norge har bilbruken økt, men i 2014 ble det brukt mindre energi til transport enn året før. Fra 2008 til 2014 er den norske el-bilparken mer en 20-doblet. Les norsk og internasjonal statistikk om samf...

  Publikasjon
 • Slik ferierte vi på 70-tallet

  Hvor lange var feriene våre, hvor reiste vi og hvordan? Vi gjør et dypdykk i to ferieundersøkelser som ble publisert for over 40 år siden.

  Artikkel
 • Reise- og ferieundersøkelsen 2014

  Notater 2015/24

  Reise- og ferieundersøkelsen er en videreføring av Statistisk sentralbyrås omnibusundersøkelse (1992–2004). Det gjennomføres fire datainnsamlinger årlig.

  Publikasjon