286473
/teknologi-og-innovasjon/statistikker/inet/kvartal
286473
statistikk
2017-08-31T08:00:00.000Z
Teknologi og innovasjon;Svalbard
no
inet, Internett-målinga, breibandsabonnement, overføringskapasitet, overføringshastigheit, bedriftsmarknad, privatmarknadTeknologi og innovasjon, Informasjons- og kommunikasjonsteknologi - IKT, Teknologi og innovasjon, Svalbard
true

Internett-målinga

Oppdatert

Neste oppdatering

Nøkkeltal

32,5

Mbit/s er medianhastigheita på private faste breibandsabonnement

Faste breibandsabonnement
2. kvartal 20171. kvartal 20172. kvartal 20162. kvartal 2016 - 2. kvartal 2017
EndringEndring i prosent
Faste breiband i alt2 122 1882 104 8992 061 40860 7802,9
Private breiband
Talet på private breiband1 991 7981 976 4321 928 82562 9733,3
Private breiband per 100 hushald84,884,183,21,61,9
Gjennomsnittshastigheit (Mbit/s)63,059,543,020,046,5
Medianverdi for nedlastingshastigheit (Mbit/s)32,531,526,36,223,6
Bedriftsbreiband
Talet på bedriftsbreiband130 390128 467132 583-2 193-1,7
Gjennomsnittshastigheit (Mbit/s)41,538,524,517,069,4
Medianverdi for nedlastingshastigheit (Mbit/s)15,915,113,02,922,3

Sjå fleire tabellar om emnet

Tabell 1 
Private breiband fordelt etter overføringskapasitet og fylke

Private breiband fordelt etter overføringskapasitet og fylke
2. kvartal 20172. kvartal 2017
Faste breiband i altPrivate breiband per 100 hushald= > 128 kbit/s <= 4 mbit/s> 4 Mbit/s <= 8 Mbit/s> 8 Mbit/s <= 16 Mbit/s> 16 Mbit/s <= 32 Mbit/s> 32 Mbit/s <= 64 Mbit/s> 64 Mbit/s <= 128 Mbit/s= > 128 Mbit/s <= 256 Mbit/s= > 256 Mbit/s <= 512 Mbit/s= > 512 Mbit/s <= 1024 Mbit/s= > 1024 Mbit/s> 128 Mbit/s
Heile landet1 991 79884,858 000236 018240 183454 182501 148312 84492 44494 2542 67946189 423
Fylke
Østfold106 98182,93 76214 25612 83126 02521 26617 5866 9834 2656111 255
Akershus218 10787,94 63725 21622 07848 15147 59940 05217 52212 638214030 374
Oslo308 58292,87 24329 84625 95071 43372 50658 89433 9676 7142 029042 710
Hedmark69 61476,91 65413 09917 13513 53112 68910 680481570826
Oppland67 53177,52 11012 21416 81211 48213 8169 5061621 4111801 591
Buskerud102 85383,74 70510 02013 20517 67126 65916 3706 6537 53733014 223
Vestfold92 84584,42 35815 2748 76120 99520 36817 0421 3496 6831508 047
Telemark67 58585,33 0779 6527 01513 47719 0909 6756474 944805 599
Aust-Agder41 54181,65584 2656 12613 5949 8136 006997182001 179
Vest-Agder65 39581,11 0567 0057 50620 47017 8906 7832 5842 101004 685
Rogaland167 10984,54 33112 23214 43419 17264 04729 1207 09816 63441023 773
Hordaland203 31188,24 53622 93623 27858 02757 44124 5264 6047 95013012 567
Sogn og Fjordane37 35080,72 0824 4017 75310 5636 9885 5461160017
Møre og Romsdal95 06482,63 92210 3609 79718 80430 6288 8482 49210 2103012 705
Sør-Trøndelag121 35380,92 60117 29413 67233 44127 76619 0405 0492 483707 539
Nord-Trøndelag49 04383,11 0326 1427 7845 88315 01411 740588855501 448
Nordland89 13181,43 54611 47912 40222 70321 05710 4134757 047907 531
Troms - Romsa61 11880,73 8808 7917 81718 32710 3629 0769411 70122302 865
Finnmark - Finnmárku26 17377,69031 5315 8159 5186 0221 904317704845480
Svalbard1 076100,22039021263418009
Uoppgitt fylke36

Tabell 2 
Bedriftsbreiband fordelt etter overføringskapasitet og fylke

Bedriftsbreiband fordelt etter overføringskapasitet og fylke
2. kvartal 20172. kvartal 20172. kvartal 20172. kvartal 20172. kvartal 20172. kvartal 20172. kvartal 20172. kvartal 20172. kvartal 20172. kvartal 20172. kvartal 20172. kvartal 2017
Faste breiband i alt= > 128 kbit/s <= 4 mbit/s> 4 Mbit/s <= 8 Mbit/s> 8 Mbit/s <= 16 Mbit/s> 16 Mbit/s <= 32 Mbit/s> 32 Mbit/s <= 64 Mbit/s> 64 Mbit/s <= 128 Mbit/s= > 128 Mbit/s <= 256 Mbit/s= > 256 Mbit/s <= 512 Mbit/s= > 512 Mbit/s <= 1024 Mbit/s= > 1024 Mbit/s> 128 Mbit/s
Heile landet130 39016 71817 73430 94535 07114 16811 1632 3088219165464 591
Fylke
Østfold6 7318231 0531 5451 720894523106262219173
Akershus13 0881 5281 9153 3823 4181 3001 131241676145414
Oslo18 6482 0711 8213 7104 6992 6452 2558422321921811 447
Hedmark4 8787187821 3101 172496319452013381
Oppland4 7657508431 3071 11438726762249297
Buskerud7 0709011 0031 9981 90062748084302225161
Vestfold5 8876928711 3471 8036104347238146130
Telemark4 2586275941 1161 1903292906729142112
Aust-Agder2 4692753827666161952031665532
Vest-Agder3 7474655208061 1764122982810102270
Rogaland11 0101 5051 1092 6212 8591 269990215114181147657
Hordaland12 1211 6371 7402 9833 2151 1651 061180556025320
Sogn og Fjordane3 48953642785690637129341132620100
Møre og Romsdal7 5268351 2231 4222 1651 06364153426715177
Sør-Trøndelag7 3109351 3151 5431 97576263275263116148
Nord-Trøndelag3 81443241485184038659382491607298
Nordland6 9217559551 9322 304539357412511279
Troms - Romsa3 9364075048951 25648331452138477
Finnmark - Finnmárku1 9612412434757062137432409
Svalbard913159224200000
Uoppgitt fylke670

Om statistikken

Statistikken gir regional informasjon om kvaliteten på faste breiband i Noreg. Den viser talet på breiband, private breiband per 100 hushald, i tillegg til median- og gjennomsnittshastigheit på breibandsabonnementa.

Omgrep

Definisjon av dei viktigaste omgrepa og variablane

Internett-abonnement: Ei teneste som gjev sluttbrukarar tilgang til Internett.

Fast tilgang til Internett: Alle teknologiar som krev ein fast kopling via kabel (som koppar, koaksial, fiber) eller fastmontert antenne (som for mottak av radiosignal frå bakkesendar eller satellitt).

Breiband: I denne statistikken vert breiband rekna som Internett-abonnement med teoretisk mogleg overføringskapasitet ved nedlasting frå nettet til den lokale brukaren høgare enn 128 kbit per sekund.

Bedriftskunde: Bedrift, føretak, organisasjon, institusjon eller offentleg verksemd.

Privatkunde: Hushald og privatpersonar. Omfattar og faste koplingar i fritidsbustader.

Overføringskapasitet (nedlasting): Den teoretisk moglege rekna i kilobit / Megabit per sekund.

Inndelinga i grupperingar for overføringskapasitetar (nedlasting) er f.o.m. 4. kvartal 2008: 
> 128 kbit/sekund =< 512 kbit/sekund
> 512 kbit/sekund =< 1 Mbit/sekund 
> 1 Mbit/sekund =< 2 Mbit/sekund
> 2 Mbit/sekund =< 4 Mbit/sekund
> 4 Mbit/sekund =< 8 Mbit/sekund 
> 8 Mbit/sekund =< 16 Mbit/sekund 
> 16 Mbit/sekund =< 32 Mbit/sekund 
> 32 Mbit/sekund =< 64 Mbit/sekund 
> 64 Mbit/sekund =< 128 Mbit/sekund
over 128 Mbit/sekund

Standard klassifikasjonar

Fylke og kommune.

Administrative opplysingar

Namn og emne

Namn: Internett-målinga
Emne: Teknologi og innovasjon

Neste publisering

Ansvarleg seksjon

Seksjon for transport-, reiselivs- og IKT-statistikk

Regionalt nivå

Kommune.

Kor ofte og aktualitet

Kvartalsvis. Tal for slutten av eit kvartal publiserast innan utgangen av neste kvartal.

Internasjonal rapportering

Ikkje relevant.

Lagring og bruk av grunnmaterialet

Filer med kontrollerte og reviderte rådata vert lagra og kan gjerast tilgjengeleg for forskarar. Ferdig koda produksjonsdata på kommunenivå vert lagra i Statistikkbanken og er tilgjengeleg for alle.

Bakgrunn

Føremål og historie

Føremålet med undersøkinga er produksjon av detaljert regional informasjon om kvaliteten på infrastrukturen som formidlar tilgang til Internett til bedrifter og privatpersonar. Statistikken vart fyrste gong publisert for 1. kvartal 2002. Nærings- og handelsdepartementet har støtta utviklinga av undersøkinga økonomisk.

Brukarar og bruksområde

Statistikken vert også brukt av Fornyings- og administrasjonsdepartementet, Samferdselsdepartementet, Innovasjon Norge, næringsorganisasjonar, forskingsinstitusjonar og media.

Likebehandling av brukere

Ingen eksterne brukarar har tilgang til statistikk før statistikken er publisert samtidig for alle kl. 8.00 på ssb.no etter varsling minst tre månader før i Statistikkkalenderen.

Samanheng med annan statistikk

Gjennom utvalsundersøkingane "Bruk av IKT i husholdningene" og "Bruk av IKT i næringslivet" produserer Statistisk sentralbyrå statistikk om IKT-bruk blant privatpersonar og føretak. Sjølv om tala ikkje kan samanliknast direkte, er statistikk frå Internett-målinga eit supplement til dei to undersøkingane. I desse to undersøkingane er breiband definert annleis enn i Internett-målinga.

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (NKOM) bruker den same definisjonen av fast breiband. Deira eKom-statistikk skal gje om lag same totale tal for dei to marknadene delt på dei ulike teknologiane. eKom-statistikken har ikkje opplysningar om abonnementa fordelt etter geografisk område. Derimot inneheld eKom-statistikken tal for mobile breiband, som ikkje er dekt av denne statistikken.

Lovheimel

Statistikkloven §§2-1, 2-2 og 2-3.

EØS-referanse

Ikkje relevant.

Produksjon

Omfang

Populasjonen for undersøkinga er alle føretak som leverer fast tilgang på breiband til Internett til sluttbrukarar i Noreg og Svalbard. Bibliotek, Internett-kafear, verksemder som tilbyr ulike former for mellombels Internett-tilgang via heimesider og liknande er ikkje inkludert i populasjonen. Leverandørar av mobilt breiband er ikkje med i undersøkinga. Statistikken omfattar frå og med 4. kvartal 2006 abonnement tilbydd av alle slag internettleverandørar. Det gjeld og gratis tilgang til breiband via kommunen.

I Noreg har føretak som leverer tilgang til Internett til sluttbrukarar (bedrifter og privatpersonar) ikkje registreringsplikt. Det er såleis mogleg at enkelte mindre leverandørar av Internett-tilgang ikkje vert dekt av undersøkinga. Det kan særleg gjelde små, lokale kabel-TV selskap som også leverar Internett med breiband. Måten dei driftar anlegga sine på gjer det noko komplisert å få dei med i undersøkinga. Arbeidet med å gjera statistikken fullt ut dekkjande held fram.

Populasjonen vert i starten avdekt gjennom kontakt med NIX (Norwegian Internet Exchange), den internasjonale organisasjonen RIPE NCC (Réseaux IP Européens Network Coordination Centre) og studiar av bransjemedia. NIX, som er eigd og drive av Universitetet i Oslo, er to samtrafikkpunkt for utveksling av trafikk på Internett. Leverandørar av Internett-tilgang tilkopla NIX har høve til å inngå avtalar med såkalla "virtuelle" leverandørar av Internett-tilgang om vidaresal av Internett-tilgang. "Virtuelle" leverandørar av Internett-tilgang leiger infrastruktur av andre. Opplysningar frå Internett-leverandørar tilkopla NIX gjer det mogleg å lokalisera "virtuelle" leverandørar av tilgang til Internett. Informasjon om leverandørar av Internett-tilgang registrert hjå RIPE NCC supplerer data innhenta frå NIX. RIPE NCC er ein organisasjon som tildeler leverandørar av Internett-tilgang adresser på Internett.

Næringa som leverer Internett-tilgang har ein ustabil struktur. Det gjer systematisk innhenting av informasjon frå bransjemedia, bedrifts- og føretaksregisteret og frå Internett naudsynt for å tilpassa populasjonen til endringar som samanslåingar og nedleggingar eller nye aktørar. Det er etablert eit samarbeid med Post- og teletilsynet om oppdatering av populasjonen.

Datakjelder og utval

Data vert henta inn direkte frå leverandørar av Internett-tilgang.

Totalteljing av alle norske leverandørar av Internett-tilgang til sluttbrukarar.

Datainnsamling, editering og beregninger

Kvartalsvis datainnsamling som tar til i starten av neste månad. Frist for innsending er tre veker. Data vert overført frå oppgåvegjevarane i Excel, flat fil i ASCII-format eller XML. Frå 2009 har innleveringa skjedd via Altinn. Små leverandørar rapporterar kun ein gong i året, i 3. kvartal, for å minske oppgåvebyrden deira. Tala dei sender inn i 3. kvartal blir brukt i dei neste tre kvartala. Vi har rekna ut at dette gir minimale utslag på tal om gjennomsnittshastigheit og utbreiing.

Innkomne data vert samanlikna med data frå føregåande kvartal for kvar oppgåvegjevar. Store avvik vert kontrollert, og om naudsynt vert oppgåvegjevar kontakta. Samstundes vert ugyldige postnummer kontrollert. Når alle data er registrert vert tal for kvar kommune samanlikna med tal for føregåande kvartal. Årsaka til store avvik vert undersøkt.

Talet på privatkundar per 100 hushald vert rekna ut for kvar kommune, fylke og for landet. Talet for hushald er frå og med 4. kvartal 2006 henta frå årleg registerbasert statistikk over hushald.

Den nye inndelinga av overføringshastigheit frå og med 4. kvartal 2008 gjorde det mogeleg å rekne ut medianverdien og gjennomsnittet for abonnementa. Ved utrekningane vert det føresett at abonnementa i kvar hastigheitsgruppe delar seg jamt på alle verdiane i gruppa. Desse indikatorane på kvalitet er og rekna ut tilbake til 2004. For åra 2006 til ny inndeling kom i 2008 er desse utrekningane mindre sikre.

Sesongjustering

Ikkje relevant

Konfidensialitet

Det er ikkje publisert tall for kommunar med færre enn 10 abonnement.

Samanlikningar over tid og stad

Definisjonen for breiband blei frå og med 4. kvartal 2004 endra. Publiseringane før dette kan dermed ikkje samanliknas med nyare publiseringar. For nokre av dei viktigaste variablane finst det ubrotne tidsseriar frå 1. kvartal 2002. Statistikken vart fyrste gongen produsert i 2002.

Avgrensinga til berre kommersielle leverandørar vart oppheva frå og med 4. kvartal 2006. Dette gjev store utslag i tala for kommunane Modalen og Tranøy.

Mobilt breiband blei tatt ut av undersøkinga frå og med 4. kvartal 2008. Tal for mobile breiband blei tatt ut og alle tal tilbake til 3. kvartal 2006 er korrigerte.

Ny inndeling av hastigheit frå 4. kvartal 2008 gjer at direkte samanlikning for alle grupper av hastigheit ikkje er mogleg før og etter dette brotet.

Undersøkinga skil ikkje mellom abonnement i faste bustader og fritidsbustader. Kommunar med mange fritidsbustader kan difor få svært høge tal for privatabonnement per hushald.

Nøyaktigheit og pålitelegheit

Feilkjelder og uvisse

Internett-leverandørane fordeler abonnementa geografisk på postnummer. Alle gyldige postnummer har ein kopling til minst ein kommune. Nokre av postnummera er forelda eller ugyldige. Dersom det ikkje er tvil om intensjonen til oppgåvegjevaren, vert postnummeret kopla til riktig kommune.

Nokre postnummer går på tvers av kommunegrenser og i slike fall vert ein av kommunane valde. Dette kan føre til mindre feil i delinga av abonnementa mellom kommunar. Nokre få feil i delinga av abonnementa mellom postnummer og dermed kommunar har blitt oppdaga. Når slike feil oppstår eller vert korrigerte kan det gjere store utslag på talet på abonnement i høve til hushalda i einskilde kommunar.

Leverandørane av Internett-tilgang skil mellom bedrifts- og privatkundar. Ei bedrift må betala ein høgare pris for Internett-tilgang enn privatkundar, men mottek også betre kvalitet på tenesta. Nokre småbedrifter vel av kostnadsomsyn å bruka privatabonnement. Det kan såleis skjula seg bedrifter bak tala for privatkundar.

Arbeidstakarar med heimekontor får ofte tilgang til Internett heime via oppkoplinga til føretaket. Det tyder at fleire har tilgang til Internett i heimen enn talet på privatabonnement indikerer. Internett-leverandørane nyttar faktureringsadresser til å finna den geografiske lokaliseringa til kundane. For bedriftskundar med fleire geografiske lokaliseringar tyder det at berre ein av dei vert innrapportert. Til dømes vil bedrifter med faktureringsadresse i Oslo og avdelingar andre stader oppførast med eit abonnement utelukkande i denne byen.

Somme internettleverandørar gjev kundar tilbod om online registrering av abonnement. Det skaper utryggleik for kvaliteten på data om den geografiske lokaliseringa. Dersom det ikkje finst andre utvegar, vert oppgåvegjevarane bedne om å gje overslag. Abonnement som det ikkje er mogleg å stadfesta, vert klassifisert som "Uspesifisert".

Endringar i marknaden med fusjonar og oppkjøp eller overføring av kundar mellom føretak kan gje opphav til feil som til dømes dobbeltregistrering av abonnentar. Slike feil er avdekka for store leverandørar nokre få gongar. Korrigerte tal er publiserte.

Målt i høve til den totale mengda respondentar ligg svarprosenten på om lag 95 prosent. Sidan fråfallet berre inkluderer mindre leverandørar av Internett-tilgang, utgjer innleverte data truleg nær 100 prosent av den totale marknaden. Manglande data vert imputert med tal frå føregåande kvartal.

Det er inga feilkjelder ved utvalgstrekking siden undersøkinga er fullteljing.

Registerfeil: Sidan føretak som leverer Internett-tilgang til sluttbrukarar ikkje har registreringsplikt, må SSB gjennom ymse kjelder skapa eit register. Det er mogleg at dette registret ved enkelte høve ikkje er oppdatert. Dette kan medføra underdekking.

Revisjon

Ikkje relevant

Kontakt

Error occured rendering window "Statistikkside - faktaside inngang" (key 209) while handling request to site path: /0/teknologi-og-innovasjon/statistikker/inet/kvartal?id=1464

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB