Bruk av e-faktura i næringslivet i 2016

Næringslivet sender 6 av 10 fakturaer elektronisk

Publisert:

62 prosent av fakturaene som næringslivet sendte i løpet av 2016, var på elektronisk format. I norske kommuner var 59 prosent av behandlede fakturaer elektroniske.

Elektroniske fakturaer har store økonomiske og miljømessige fortrinn fremfor papirfakturaer. I tillegg til opplagte gevinster, som redusert bruk av papir, åpner elektroniske fakturaer for automatiseringer og besparelsen disse medfører.

Ifølge undersøkelsen Bruk av IKT i næringslivet sendte norske foretak i 2016 for første gang flere e-fakturaer enn tradisjonelle fakturaer i papirformat. 62 prosent av sendte fakturaer var e-fakturaer, mens 38 prosent var papirfakturaer. Samme år mottok norske kommuner mer enn halvparten av fakturaene som EHF-faktura.

Staten har krevd e-faktura fra sine leverandører siden 1. juli 2012, og kommunene ble pålagt å kunne ta imot EHF-fakturaer fra januar 2015. Foretak som sender fakturaer til privatpersoner, sender disse til en befolkning som er vant til å bruke nettbank. Ifølge undersøkelsen Bruk av IKT i husholdningene brukte 90 prosent av nordmenn mellom 16 og 79 år nettbank i 2016.

Mulig å sammenligne med andre europeiske land

Tallene om bruk av e-faktura i næringslivet kommer fra undersøkelsen Bruk av IKT i næringslivet. Dette er en undersøkelse fra EUs statistikkontor, Eurostat, slik at tallene kan sammenlignes med andre europeiske land. I 2015 hadde 47 prosent av norske foretak over 10 sysselsatte sendt en faktura tilpasset automatisk prosessering. Snittet i EU var 18 prosent. Våre nordiske naboer Danmark og Finland hadde imidlertid en større andel, med henholdsvis 64 og 72 prosent. Flere sammenligninger kan gjøres på Eurostats nettsider.

Økning i e-faktura tilpasset automatisk prosessering

Andelen av fakturaene som foretakene sender elektronisk, har økt til 62 prosent i 2016 fra 48 prosent i 2015 og 35 prosent i 2013. Veksten i andelen e-fakturaer fra 2013 til 2016 skyldes hovedsakelig økt bruk av e-faktura som er tilpasset automatisk prosessering. I 2016 var 33 prosent av fakturaene tilpasset på denne måten, mens 29 prosent var e-faktura som ikke er tilpasset automatisk prosessering.

Figur 1. Ulike fakturatyper. Foretak med minst 10 sysselsatte
Figur 1. Ulike fakturatyper. Foretak med minst 10 sysselsatte
2013 2014 2015 2016
e-faktura for automatisk prosessering 8 10 21 33
e-faktura u/automatisk prosessering 27 31 27 29
papirfaktura 65 59 52 38

Små forskjeller mellom store og små foretak

Andelen foretak som benytter e-faktura, øker noe med størrelsen på foretakene, men forskjellene er små. 65 prosent av fakturaene som ble sendt fra foretak med minst 100 sysselsatte i 2016, var e-fakturaer. Til sammenligning var andelen e-fakturaer fra foretak med 10-19 sysselsatte 61 prosent. De største foretakene har imidlertid en større andel e-fakturaer med automatisk prosessering. 36 prosent av sendte fakturaer er i dette formatet for foretak med over 100 ansatte, mot 27 prosent i foretakene med 10-19 ansatte.

Figur 2. Fakturatype etter antall sysselsatte. 2016
Figur 2. Fakturatype etter antall sysselsatte. 2016
Syssel efaktura tilpasset automatisk prosessering efaktura ikke tilpasset automatisk prosessering papirfaktura
10-19 27 34 39
20-49 29 34 37
50-99 31 34 35
100 eller flere 36 29 35

Informasjon og kommunikasjon på topp

75 prosent av fakturaene som ble sendt fra foretak innenfor næringa Informasjon og kommunikasjon i løpet av 2016, var e-fakturaer. Dette er den største andelen blant næringene i undersøkelsen. I andre enden finner vi Handel og reparasjon av motorkjøretøy hvor andelen e-fakturaer er 37 prosent. Foretak innenfor Bygg og anlegg har hatt størst økning siden 2013. Her har andelen e-fakturaer økt med 25 prosentpoeng til 54 prosent i 2016.

Figur 3. Fakturatyper etter næring. 2016. Foretak med minst 10 sysselsatte
Figur 3. Fakturatyper etter næring. 2016. Foretak med minst 10 sysselsatte
efaktura tilpasset automatisk prosessering efaktura ikke tilpasset automatisk prosessering papirfaktura
Handel med og reparasjon av motorkjørety 12 25 63
Bygg og anlegg 23 31 46
Transport og lagring 28 31 41
Detaljhandel 34 26 40
Overnattings- og serveringsverksemd 32 33 35
Industri, elektrisitets- og vannforsyning 28 38 34
Annan privat tenesteyting 31 36 33
Engroshandel 31 40 29
Informasjon og kommunikasjon 35 40 25

Hvilke næringer er med i undersøkelsen?

Populasjonen for undersøkelsen er foretak med minst 10 sysselsatte i de følgende næringsområdene (SN2007):

C Industri (10-33);

D Forsyning av elektrisitet, gass-, damp og varmtvann (35);

E Forsyning av vann, avløps- og renovasjonsvirksomhet (36-39);

F Bygge- og anleggsvirksomhet (41-43);

G Varehandel, reparasjon av motorvogner (45-47);

H Transport og lagring (49-53);

I Overnattings- og serveringsvirksomhet (55-56);

J Informasjon og kommunikasjon (58-63;

L Omsetning og drift av fast eiendom (68);

M Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteytelse (69-74);

N Forretningsmessig tjenesteytelse (77-82);

S Annen tjenesteytelse (95.1).

6 av 10 mottatte fakturaer i kommunene er EHF

59 prosent av fakturaene norske kommuner mottok i 2016, var EHF-fakturaer, og det er de store kommunene som leder an. Ifølge undersøkelsen Bruk av IKT i kommuner og fylkeskommuner er andelen EHF-fakturaer på 73 prosent i kommuner med mer enn 50 000 innbyggere. Kommuner med mindre enn 10 000 innbyggere har en EHF-andel på bare 48 prosent, mens de mellomstore, med 10 000 – 50 000 innbyggere, har en andel på 54 prosent.

Figur 4. Andel EHF-faktura i norske kommuner, etter befolkning. 2016
Figur 4. Andel EHF-faktura i norske kommuner, etter befolkning. 2016
Andel EHF-faktura
Under 10000 innbyggere 48
10000 - 50000 innbyggere 55
Over 50000 innbyggere 73

Hvor er tallene i denne artikkelen hentet fra?

Tallene om faktura i næringslivet er hentet fra den årlige undersøkelsen Bruk av IKT i næringslivet i perioden 2014-2017. I undersøkelsen blir foretakene spurt om de har sendt fakturaer, uansett type, til andre foretak eller offentlige myndigheter i løpet av det foregående året. De foretakene som svarer ja, blir deretter bedt om å oppgi hvordan antallet fakturaer fordeler seg på de ulike fakturatypene. I denne undersøkelsen skiller vi mellom papirfaktura, elektronisk faktura som er tilpasset automatisk prosessering og elektronisk faktura som ikke er tilpasset automatisk prosessering.

E-faktura i kommunene

Tall om EHF-faktura i kommunene kommer fra datainnsamlingen som foregikk i KOSTRA i 2017. Tallene publiseres ikke i KOSTRA-løsningen.

Kontakt