Alt innhold for området svalbard

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • Auka skatteinnbetalingar i første halvår

  I første halvår 2017 blei det betalt inn 424 milliardar kroner i skatt i Noreg. Det er om lag 11 milliardar meir enn i den same perioden i fjor. 

  Artikkel
 • 8 prosent fleire hotellovernattingar

  I mai 2017 var det 1,8 million overnattingar ved norske hotell. Dette var 8 prosent fleire enn i den same månaden i 2016.

  Artikkel
 • Redusert kulldrift gav færre årsverk på Svalbard i 2016

  Antall utførte årsverk på Svalbard falt med 3,8 prosent i 2016. Det var særlig den reduserte aktiviteten i kulldriften som bidro til nedgangen.

  Artikkel
 • Stabil mengd hushaldsavfall

  Mengda avfall frå hushalda var på bortimot 2,3 millionar tonn i 2016. Dei fire siste åra har mengda hushaldsavfall halde seg på om lag same nivå.

  Artikkel
 • Auke i nedlastingar

  Den digitale bruken av fag- og forskingsbiblioteka har auka kvart år sidan 2013. Det siste året lasta brukarar ned 23 prosent meir frå fulltekstdatabasar enn året før.

  Artikkel
 • Mindre gods på sjøen

  I alt ble det transportert 43,3 millioner tonn gods til og fra de største norske havnene i 1. kvartal 2017. Dette er 5,1 prosent mindre enn i 1. kvartal 2016.

  Artikkel
 • Skatteinnbetalingane på nivå med 2015

  Hittil i år er det betalt inn 411 milliardar kroner i skatt i Noreg. Det svarar til ein auke på 3,5 prosent jamført med dei fem fyrste månadene i 2016.

  Artikkel
 • Færre hotellovernattingar i påskemånaden

  I april 2017 var det 1,5 million overnattingar ved norske hotell. Dette var 6 prosent færre enn i den same månaden i 2016.

  Artikkel
 • En sjettedel av Fastlands-Norge er vernet

  Vernede områder omfattet 17 prosent av Fastlands-Norges landareal per 2016 - tre ganger mer enn ved årtusenskiftet. I 2016 fikk Norge 2 nye nasjonalparker og flere nye naturreservater. Hvor mye land som er vernet, varierer sterkt fra fylke til fylke.

  Artikkel
 • Nærmare 2 millionar faste private breiband i Noreg

  Det var 1 976 000 private breiband i Noreg første kvartal 2017, ein auke på 62 000 det siste året. Eit typisk privat breiband er 23 prosent raskare enn for eit år sidan. 

  Artikkel
 • Vi bor stadig tettere

  De siste ti årene har tallet på boliger økt med 273 000. Blokker står for 44 prosent av nettoveksten, som utelukkende har kommet i tettbygde strøk.

  Artikkel
 • Færre byggetillatelser

  Antall igangsettingstillatelser til nye boliger gikk ned med 12 prosent fra mars til april, viser sesongjusterte tall. For næringsbygg var nedgangen på 25 prosent.

  Artikkel
 • Auken i museumsbesøka held fram

  Både i 2015 og 2016 blei det registrert over 11 millionar besøk i dei norske musea. Auken det siste året var på 4 prosent.

  Artikkel
 • Auka skatteinnbetalingar trass lågare oljeskattar

  Hittil i år er det betalt inn 274 milliardar kroner i skatt i Noreg. Det svarar til ein auke på 1,3 prosent samanlikna med dei fire fyrste månadane i 2016.

  Artikkel
 • Flere nye bygg

  I 1. kvartal 2017 ble det gitt igangsettingstillatelse til 9 200 boliger med i alt 1 200 000 kvadratmeter bruksareal. Det er 20 prosent flere boliger enn i samme kvartal i 2016. For næringsbygg var økningen på 17 prosent. 

  Artikkel