Statistikkområde

Sosiale forhold og kriminalitet: Metoder og dokumentasjon

Alt innhold for delområdet metoder og dokumentasjon

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • Nasjonal statistikk skal måle global fremgang

  Samfunnsspeilet 2/2017

  I 2015 vedtok FN 17 felles mål for bærekraftig utvikling og 169 delmål som sier noe om hvilke områder som er særlig viktige. Når det nå skal måles om utviklingen går i riktig retning, er man avhengig av svært gode data og statistikk fra hele verden.

  Artikkel
 • Levekårsundersøkelsen blant personer med innvandrerbakgrunn 2016

  Notater 2017/20

  Denne dokumentasjonsrapporten beskriver gjennomføringen av Levekårsundersøkelsen blant personer med innvandrerbakgrunn 2016.

  Publikasjon
 • Levekårsundersøkelsen EU-SILC 2016. Tema: Idrettsaktiviteter

  Notater 2017/12

  I dette notatet beskriver og dokumenterer Statistisk sentralbyrå gjennomføringen av Levekårsundersøkelsen EU-SILC 2016.

  Publikasjon
 • Levekårsundersøkelsen om helse 2015

  Notater 2017/09

  Statistisk sentralbyrå har gjennomført levekårsundersøkelser siden 1973, og fra 1996 er det gjennomført undersøkelser årlig. Levekårsundersøkelsen om helse er en tverrsnittsundersøkelse, som går i tillegg til den årlige levekårsundersøkelsen (EU-S...

  Publikasjon
 • Benefit Analysis

  Notater 2016/37

  This is documentation for one part of a larger delivery of tables according to Statistics Norway internal reference W15/0716, specifically the tables delivered as part of the Benefit Analysis.

  Publikasjon
 • Levekårsundersøkelsen EU-SILC 2015 Tema: boforhold, utsatthet og uro for lovbrudd

  Notater 2016/03

  Statistisk sentralbyrå har gjennomført levekårsundersøkelser siden 1973, og fra 1996 har det blitt gjennomført undersøkelser årlig. I 2011 ble den nasjonale levekårsundersøkelsen samordnet med den EU-forordnede undersøkelsen Survey on Income and L...

  Publikasjon
 • Levekårsundersøkelse blant innsatte 2014

  Notater 2015/38

  Statistisk sentralbyrå gjennomførte høsten 2014 en undersøkelsen om levekår blant innsatte i norske fengsler. Formålet med undersøkelsen er å kartlegge levekår før og under soning for de innsatte og deres tanker om fremtiden.

  Publikasjon
 • Welfare Core Survey

  Notater 2015/35

  This report builds upon experience gained jointly with development partners in several national statistical offices, mainly in Angola, Malawi, Mozambique and South Sudan over a period of 15 years and demonstrates how to build a survey to document ...

  Publikasjon
 • Levekårsundersøkelsen EU-SILC 2014. Tema: Friluftsliv, organisasjonsaktivitet, politisk deltakelse og sosialt nettverk

  Notater 2015/18

  Statistisk sentralbyrå har gjennomført levekårsundersøkelser siden 1973, og fra 1996 har det blitt gjennomført undersøkelser årlig. I 2011 ble den nasjonale levekårsundersøkelsen samordnet med den EU-forordnede undersøkelsen Survey on Income and L...

  Publikasjon
 • Indikatorutvikling FD-trygd

  Notater 2014/37

  Hovedformålet med dette notatet er å komme med forslag til noen forløps-indikatorer som kan utvikles fra Forløpsdatabasen Trygd (FD-Trygd) i Statistisk sentralbyrå, og som kan publiseres løpende hvert 3. eller 5. år.

  Publikasjon
 • Levekårsundersøkelsen for veteraner fra Forsvaret og politipersonell med erfaring fra internasjonale operasjoner

  Notater 2014/11

  Denne rapporten dokumenterer datafangsten i levekårsundersøkelsen for veteraner fra Forsvaret og politipersonell med erfaring fra internasjonale operasjoner, som i rapporten er forkortet til ”levekårsundersøkelsen for veteraner”. Den inneholder in...

  Publikasjon
 • Levekårsundersøkelsen EU-SILC 2013; Tema: Idretts- og kulturaktiviteter

  Notater 2014/07

  Levekårsundersøkelsen EU-SILC er en årlig levekårsundersøkelse som gjennomføres av Statistisk sentralbyrå. Undersøkelsen brukes til offisiell statistikk og er en del av EU-SILC (Statistics on Income and Living Conditions) samarbeidet koordinert av...

  Publikasjon
 • Levekårsundersøkelsen om helse, omsorg og sosial kontakt 2012

  Notater 2014/03

  Levekårsundersøkelsen om helse omsorg og sosial kontakt gjennomføres hvert tredje år og er en del av Statistisk sentralbyrås samlede levekårsundersøkelser. Dette notatet beskriver og dokumenterer gjennomføringen av undersøkelsen i 2012.

  Publikasjon
 • FD-trygd : dokumentasjonsrapport

  Notater 2013/43

  Forløpsdatabasen FD-Trygd er konstruert for å levere forløpsdata til velferdsforskningen i Norge. Databasen inneholder informasjon om økonomisk sosialhjelp, bevegelser i trygdesystemet og arbeidsmarkedet og demografiske bakgrunnsopplysninger.

  Publikasjon
 • FD-trygd : dokumentasjonsrapport

  Notater 2013/44

  Forløpsdatabasen FD-Trygd er konstruert for å levere forløpsdata til velferdsforskningen i Norge. Databasen inneholder informasjon om økonomisk sosialhjelp, bevegelser i trygdesystemet og arbeidsmarkedet og demografiske bakgrunnsopplysninger.

  Publikasjon