Statistikkområde

Priser og prisindekser: Metoder og dokumentasjon

Alt innhold for delområdet metoder og dokumentasjon

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • Prisindeks for utleie av næringseiendom

  Notater 2017/01

  Dette notatet gir en generell dokumentasjon av metodevalg, datagrunnlag, beregningsmodell og resultater for prisindeks for utleie av næringseiendom.

  Publikasjon
 • Price index for new multi-dwellings

  Notater 2016/38

  This report documents the background, development and methodologies used in the price index for new multi-dwellings.

  Publikasjon
 • Fra skyttelskjema til digitale spor – nye muligheter og utfordringer

  Økonomiske analyser 5/2014

  Datainnsamlingen til konsumprisindeksen har endret seg stort bare på de siste 15 årene, da papirskjemaer rådet. Fremover kan økende globalisering og internettbruk by på store muligheter, men også store utfordringer.

  Artikkel
 • Flere mål på underliggende prisvekst i Norge

  Økonomiske analyser 5/2014

  Den generelle prisveksten måles med konsumprisindeksen (KPI). Men KPI kan «forstyrres» med hendelser som ikke har varig virkning på prisstigningen. Derfor beregnes indikatorer for å belyse underliggende prisvekst. Hvordan måler disse seg mot KPI?

  Artikkel
 • Levekostnader over de siste hundre år

  Økonomiske analyser 5/2014

  For å kunne si noe om hvilken økning i kjøpeevne, eller bedring i levekår, en inntektsøkning medfører, trengs en levekostnadsindeks som beskriver prisutviklingen ikke bare på enkeltprodukter, men på en samlet vare- og tjenestekurv som vi kjøper.

  Artikkel
 • Prisnivåforskjeller mellom regioner

  Økonomiske analyser 5/2014

  På noen områder er datagrunnlaget i KPI så detaljert at regionale sammenligninger kan gjøres. Matvarepriser er et eksempel på dette. Beregninger viser at prisene på matvarer er noe lavere i sentrale strøk enn i perifere strøk.

  Artikkel
 • Fra nødvendighet til forlystelsesgoder

  Økonomiske analyser 5/2014

  Fire hovedtrekk dominerer utviklingen i KPI de siste 100 årene: Andelen av forbruket til mat har sunket betraktelig, mens den til bolig og transport har steget. En synkende andel går til klær og sko, mens kultur og fritid har holdt seg stabilt.

  Artikkel
 • Etablering av harmonisert konsumprisindeks med konstante avgifter (HKPI-CT)

  Notater 2014/24

  I dette notatet presenteres vurderinger av og resultater fra etableringen av den harmoniserte konsumprisindeksen justert for avgiftsendringer. Denne indeksen har vi valgt å kalle harmonisert konsumprisindeks med konstante avgifter (HKPI-CT).

  Publikasjon
 • Kjøpekraftspariteter, prisnivåindekser og prisnivåjustering

  Notater 2013/40

  Kjøpekraftspariteter er internasjonal prisstatistikk med fokus på prisnivå. Dette er statistikk som produseres av internasjonale aktører som Europakommisjonen, Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD), FN og Verdensbanken.

  Publikasjon
 • Kostnadsindeks for buss

  Notater 2013/28

  Kostnadsindeksen for buss omfatter næringene rutebiltransport i by- og forstads¬område og rutebiltransport utenfor by- og forstadsområde slik de er definert i Standard for næringsgruppering 2007. Indeksen omfatter ikke turbiltransport, charter- og...

  Publikasjon
 • Sesongjustering av varekonsumindeksen

  Notater 2013/21

  Dette notatet har til hensikt å beskrive hvordan seriene som inngår varekonsumindeksen sesongjusteres.

  Publikasjon
 • Prisindeks for tjenester tilknyttet reparasjon og installasjon av industrimaskiner

  Notater 2013/19

  Prisindeks for tjenester tilknyttet reparasjon og installasjon av maskiner og utstyr ble implementert i januar 2013. Hensikten med notatet er å dokumentere arbeidet med å lage en indeks for denne næringen.

  Publikasjon
 • Utvidelse av Leiemarkedsundersøkelsen

  Notater 2013/18

  Fra og med Leiemarkedsundersøkelsen (LMU) for 4 kvartal 2012, som publiseres 18. april 2013, vil det bli publisert mer detaljerte leieestimater med hensyn på geografi og boligstørrelse enn tidligere. Basert på leiekontrakter inngått på det åpne ma...

  Publikasjon
 • Modell for berekning av bustadformue

  Notater 2013/14

  Formålet med publikasjonen er å gje en detaljert dokumentasjon av den modellen som SSB har estimert til å berekne marknadsverdiar for bustader i Noreg.

  Publikasjon
 • Various data collection methods in the Norwegian CPI

  Notater 2012/55

  Publikasjon