208052
208052
friartikkel
2014-11-26T13:04:00.000Z
no

Data til forskning

Utlån av data om arbeidsmarkedet

Publisert:

Oppdatert:

Trenger du data om personers tilknytning til arbeidsmarkedet, slik som for eksempel næring, arbeidssted, arbeidstid, yrke eller arbeidsledighet? Her får du en oversikt over data og variabler innenfor arbeidsmarked som du kan låne av SSB.

For å bestille data om arbeidsmarked, må du fylle ut og krysse av for de variablene du ønsker i variabellista for sysselsetting (Excel). Lista må du legge ved søknaden du sender til SSB om utlån av data. 

Data om sysselsetting

Opplysningene om sysselsetting hentes fra den registerbaserte sysselsettingsstatistikken og gir et bilde av situasjonen på et gitt tidspunkt i året (tredje uke i november).

I tillegg tilbys også data om personer som er utenfor arbeidsstyrken, det vil si personer som hverken er sysselsatte eller arbeidsledige. Data inkluderer opplysninger om blant annet arbeidsmarkedstiltak, utdanning, pensjon, og om man er mottaker av ytelser fra NAV, og hentes fra System for persondata (SFP). Dette er også opplysninger pr. tredje uke i november, men det er andre uttakstidspunkter for noen få av grunnlagsregistrene som inngår, og dermed også forskjeller på mikronivå.

Sysselsettingsopplysningene oppdateres i juni året etter statistikkåret, mens data fra System for persondata oppdateres ved utgangen av året etter.

Data fra registerbasert sysselsetting og SFP gir informasjon om henholdsvis viktigste arbeidsforhold og viktigste kilder til inntekt/aktivitet i referanseuken i november. Variabelliste atlto kan brukes til å bestille data om alle arbeidsforhold, for perioden 1995-2014. Dette er grunnlagsdata som inngår i produksjonen av sysselsettingsstatistikken. Disse dataene omfatter koblinger av opplysninger fra NAVs Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister og Lønns- og trekkoppgaven, som ble avløst av A-ordningen i 2015.

Definisjon og dokumentasjon av variabler

I variabellista finner du lenker til definisjoner av variabler og kodelister for de variablene dette er relevant for. Dokumentasjon ut over dette, slik som feilkilder og statistikkgrunnlag, finner du på de enkelte sysselsettingsstatistikkene.

Data innenfor andre områder

Du kan også låne flere datasett med variabler innenfor andre områder. Husk da å legge ved alle variabellistene du har fylt ut som vedlegg til søknaden om lån av data

Trenger du forløpsdata om sysselsetting finner du dette i FD-Trygd. Merk at det ikke er samme omfang eller variabler i de to datakildene.

Kontakt