115554
115554
omssb
2013-05-27T15:56:00.000Z
no

Retningslinjer for europeisk statistikk

Målet for retningslinjene er å sikre allmennhetens tillit til europeisk statistikk ved å fastsette prinsipper for hvordan statistikken skal utvikles, utarbeides og formidles.

Bakgrunn og forankring

Retningslinjer for europeisk statistikk, The European Code of practice , ble vedtatt av EU-kommisjonens komite for det europeiske statistiske systemet 28. september 2011. Retningslinjene gjelder for de europeiske statistikkinstitusjonene som Eurostat og den europeiske sentralbanken, og for medlemslandenes statistikkbyråer og andre nasjonale produsenter som bidrar med offisiell statistikk til det europeiske statistikksystem. Dagens retningslinjer er i stor grad en videreføring av den første utgaven som ble vedtatt av EU-kommisjonen i 2005. Denne versjonen legger noe mer vekt på statistikkinstitusjonenes uavhengighet og statistikkens kvalitet.

Retningslinjene er forankret europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 223/2009 om europeisk statistikk. Forordningen er vedtatt som forskrift til den norske statistikkloven .

Retningslinjene sett i forhold til andre internasjonale prinsipper og retningslinjer for statistikk

Retningslinjene for europeisk statistikk er noe mer konkrete og detaljerte enn FNs ti prinsipper for offisiell statistikk . Retningslinjene består av 15 overordnede prinsipper knyttet til institusjonelle forhold, statistiske prosesser og statistiske produkter. For hvert av de 15 prinsippene finnes det en rekke indikatorer for god praksis. Forholdet mellom de 15 prinsippene og områdene som omfattes, er illustrert i kvalitetsmodellen under.

Det internasjonale valutafondet (IMF) og OECD opererer med litt ulike kvalitetsdimensjoner, men hovedelementene er de samme som de som dekkes av retningslinjene for europeisk statistikk. FNs ti prinsipper er i tillegg mer eksplisitte i sine formuleringer om at offisiell statistikk er et uunnværlig ledd i informasjonssystemet i et demokratisk samfunn, og at byråene må treffe beslutninger på basis av profesjonelle overveielser som inkluderer vitenskapelige prinsipper og profesjonell etikk.