255002
255002
omssb
2016-02-11T09:28:00.000Z
no

Publisering og produkter på ssb.no

SSB produserer og publiserer norsk offisiell statistikk. I dette inngår også analyser. I tillegg publiseres det analyser fra forskningsvirksomheten, som også kan være basert på annet materiale enn SSBs statistikk.

SSB produserer og publiserer om lag 90 prosent av offisiell statistikk i Norge. Alle produkter produseres digitalt, og publiseres på ssb.no, noen få trykkes på papir.

Publiseringen av de ulike produktene følger prinsippene for kommunikasjon og formidling. Nedenfor er en mer detaljert gjennomgang av retningslinjer og praksis.

Statistikker

En statistikk i SSB er i formidlingssammenheng en nettside på ssb.no med statistikk om et samfunnsområde eller et emne basert på regelmessig datatilgang. Ny statistikk publiseres regelmessig på bakgrunn av dette i såkalte statistikkpubliseringer og varsles i Statistikkalenderen senest tre måneder før. Statistikkene finnes under egen fane under letesiden for hvert statistikkområde.

Normalt publiseres statistikkene månedlig, kvartalsvis eller årlig. En del kommer sjeldnere enn hvert år, og noen få publiserer med frekvensene uke, termin eller halvår. Mange statistikker publiseres også med foreløpige etterfulgt av endelige tall. Dette er en av flere former for revisjon av tidligere publiseringer, som følger SSBs prinsipper for revisjon.

Statistikksiden har en URL basert på et fast kortnavn, og finnes på både norsk og engelsk. Det kan finnes flere varianter av samme statistikk basert på ulikt innhold, publiseringsfrekvens og om tallene er foreløpige eller endelige.

Ved bruk av kortnavn i lenke og ved søk kommer nyeste publisering opp, mens tidligere publiseringer er tilgjengelig via arkiv.

Statistikksiden inneholder:

 • Siste publisering av statistikken
 • Alle tall som det er naturlig å publisere i Statistikkbanken
 • Dokumentasjon i ”Om statistikken”
 • Tidligere publiseringer (lagres i arkivdel). Her finnes også lenker til eldre historiske publikasjoner.

En statistikk inneholder informasjon som kan sammenstilles på mange ulike måter, og med mange detaljer. Det som normalt publiseres er det som har størst samfunnsmessig interesse og/eller der det er et brukerbehov.

Brukerne tilbys i tillegg muligheten for å bestille oppdrag som innebærer spesiell tilrettelegging. 

Større/omfattende tabelloppdrag journalføres og er tilgjengelig for innsyn via Offentlig Elektronisk Postjournal (OEP). Hvis et oppdrag viser seg å gjenspeile et bredere eller gjentatt brukerbehov, skal det publiseres på ordinær måte gjennom ssb.no. Det som publiseres der er gratis, mens spesiell tilrettelegging dekkes av oppdragsgiver.

Et unntak er KOSTRA, som i første rekke er et datainnrapporteringssystem. Her publiseres samlet foreløpige tall (også kalt ureviderte) 15. mars og endelige tall (også kalt opprettede) 15. juni. En del av tallene brukes som underlag for publisering via SSBs statistikker, mens en stor mengde tall kun finnes tilgjengelig direkte via faktaark i KOSTRA.

Publikasjoner, tidsskrifter og artikler

Analyser basert på allerede publiserte tall fra statistikkene, og/eller fra egne undersøkelser som ikke er regelmessige, presenteres i publikasjoner, tidsskrifter og artikler. De varsles også i Statistikkalenderen, senest dagen før publisering.

Publikasjonene og tidsskriftene publiseres i PDF- format.

Hver publikasjon har en egen nettside med sammendrag, dokumentasjon i «Om publikasjonen» og lenke til hele publikasjonen i PDF.

Hvert av tidsskriftene har egne nettsider, en med samlet kort presentasjon, en for hver utgave og en for hver artikkel, alle med lenker til innholdet i PDF.

Publikasjonsseriene

Det er en egen inngang til publikasjonsseriene, som nå er:

 • Rapporter: Analyser og kommenterte statistiske resultater fra ulike undersøkelser
 • Statistiske analyser: Bearbeidet statistisk informasjon til en bred leserkrets og kan leses uten spesialkunnskaper om statistikk og metode
 • Planer og meldinger: Dokumenter med et institusjonelt preg og notater med en viss offisiell karakter
 • Notater/Documents: Dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder
 • Faktahefter: I ulike hefter og brosjyrer presenteres statistikk som belyser situasjonen og utviklingen på ulike samfunnsområder
 • Discussion Papers (DP): Forskningsstoff som sikter mot å ende opp som en internasjonal publikasjon og distribueres for kommentarer og forslag.

Opphørte publikasjonsserier fra før 2010 og løpende publikasjonsserier fra før år 2000 ligger på Historisk statistikk -> Digitaliserte publikasjoner.

Tidsskrifter

Tidsskriftene inneholder analyser i form av artikler:

 • Samfunnsspeilet: Analyser om levekår og livsstil som gir viktig informasjon om sosiale, demografiske, økonomiske og kulturelle endringer i samfunnet.
 • Økonomiske analyser: Analyser basert på økonomisk og demografisk forskning. Inneholder også Konjunkturtendensene og Økonomisk utsyn. 

Opphørte tidsskrifter/periodika fra før 2010 ligger på Historisk statistikk -> Digitaliserte publikasjoner.

Artikler

Artikler gis også ut utenom tidsskriftene. Begge typer artikler finnes under fanen «Publikasjoner og artikler» på letesiden for hvert statistikkområde på ssb.no.

Nøkkeltallsider

Noen statistikkområde har tilhørende nøkkeltallsider med enkle oversiktstabeller, figurer, infografikk tekst, ordforklaringer og lenker til relevant statistikk i og utenfor SSB. De finnes i egen fane på letesiden for statistikkområdene på ssb.no.

Historisk statistikk

Alle publikasjoner utgitt av SSB og forløpere i perioden 1828 til 2000 er digitalisert og tilgjengelig under Historisk statistikk.

Lagring og arkivering

SSB publiserer via ssb.no, der alt lagres. Nasjonalbiblioteket høster nettstedet med dets digitale publikasjoner. Papirpublikasjoner pliktavleveres også dit.

Les om copyright og gjenbruk i SSB

 

Mer på ssb.no