121579
121579
omssb
2013-06-07T16:02:00.000Z
no

Anne Sundvoll (44)

Utdanning: Hovedfag i sosiologi fra Universitetet i Oslo, sosialøkonomi og historie støttefag. Eksamener i matematikk, statistikk og informatikk og prosjektledelse.

Stilling: Fagdirektør

Jobber i: Avdeling for datafangst og metode

Jeg har vært ansatt i SSB i nesten 15 år, men har også arbeidserfaring fra forsikringsbransjen. Arbeidsfeltet mitt har vært planlegging og gjennomføring av datainnsamlinger, med intervjuundersøkelser som spesialområde. Jeg ble seksjonssjef for intervjuvirksomheten i 2006. Ved opprettelse av Avdeling for datafangst i 2009 ble jeg ansatt som fagdirektør.

Datainnsamling og populasjonsforvaltning

Avdelingen har ansvaret for både datainnsamling og populasjonsforvaltning, det vil si arbeidet med å etablere og ajourholde statistiske populasjoner til bruk i statistikkproduksjonen. Vi har en god blanding av erfarne akademikere og ikke-akademikere. I tillegg til 140 medarbeidere, hovedsakelig på Kongsvinger, har vi omtrent 200 intervjuere.

Modernisering skaper nye kompetansebehov

Modernisering, standardisering og effektivisering medfører behov for annen type kompetanse hos oss enn tidligere. Et eksempel er overgangen fra papir til elektronisk innrapportering, og at vi i økende grad utnytter nye datakilder, som administrative registre og fagsystemer. I tillegg forenkler vi arbeidet med innrapporteringen og tilbyr hensiktsmessige verktøy for dette.

Arbeidsoppgavene for intervjuerne med bruk av både PC-assistert telefon- og besøksintervjuing har ikke endret seg vesentlig de siste årene. Imidlertid er det blitt mer vanlig at metodene blandes, slik at vi framover vil etterspørre medarbeidere som kan håndtere flere innsamlingsmetoder.

I årene framover vil vi ha behov for å rekruttere personer med høyere utdanning til å gjennomføre utredninger og arbeide med modernisering og forbedring, til å planlegge og lede datainnsamlinger samt lede eller delta i større satsinger innenfor avdelingens ansvarsområde. Samtidig vil vi søke etter medarbeidere med middels eller lavere utdanning for å ivareta driften. Utadvendte, samfunnsengasjerte og strukturerte personer trengs til intervjuarbeid, primært på ettermiddags- og kveldstid.