Alt innhold for området offentlig sektor

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • Offentlig forvaltning

  Økonomiske analyser 1/2017

  Offentlig forvaltnings inntekter fortsatte å falle i 2016 som følge av nedgang i petroleumsinntektene. Med økte utgifter betød det at overskuddet i sektoren gikk ytterligere ned fra 2015 og er foreløpig beregnet til 97 milliarder kroner.

  Artikkel
 • Nedgang i olje- og gassutvinning gir dårligere driftsresultater

  Offentlig eide ikke-finansielle foretak leverte dårligere driftsresultater for 2015 enn for 2014. De fleste næringene hadde en nedgang i driftsinntektene, men nedgangen var tydeligst i næringene bergverksdrift og utvinning samt vannforsyning, avlø...

  Artikkel
 • Offentlige innkjøp utgjør over 15 prosent av BNP

  Det samlede innkjøp av varer og tjenester for offentlig sektor utgjorde om lag 480 milliarder kroner i 2015, en økning på 19 milliarder fra 2014. Innkjøpene utgjør over 15 prosent av fjorårets BNP – den største andelen på fem år.

  Artikkel
 • Rekordmange elevar i private skolar

  Om lag 630 000 elevar starta i grunnskolen hausten 2016, ein auke på 5 000 frå førre skoleår. Talet på elevar på privatskole, 23 000, har aldri vore høgare. Det er i Oslo, Vestfold og Aust-Agder at flest elevar vel private skolar.

  Artikkel
 • Beregninger av pensjonsutgifter fram mot 2060

  SSB analyse 2016

  Artikkelen presenterer oppdaterte framskrivinger av pensjonsutgiftene, arbeidsstyrken og offentlige finanser med hovedvekt på betydningen av pensjonsreformen fra 2011.

  Artikkel
 • Kyrkjeleg fellesråd – rapportering 2016

  Notater 2016/29

  Notatet « Kyrkjeleg fellesråd-rapportering 2016» er meint å vere ei samling av informasjon til hjelp i filoppbygging og konvertering av årsrekneskapen til rekneskapsrapport

  Publikasjon
 • KOSTRA-rapportering 2016

  Notater 2016/28

  Notatet «KOSTRA-rapportering 2016» skal være et hjelpemiddel for å sikre at datautvekslingen mellom kommunene/fylkeskommunene og staten blir mest mulig effektiv.

  Publikasjon
 • Stopp i utgiftsveksten

  Etter flere år med sterk økning i offentlig forvaltnings utgifter på Svalbard falt utgiftene med 6 prosent fra 2014 til 2015.

  Artikkel
 • KOSTRA: arbeidsgrupperapporter 2016

  Notater 2016/16

  Dette notatet omfatter rapporter for 2015 fra KOSTRAs arbeidsgrupper. Arbeidsgruppene har en årlig gjennomgang av eventuelle oppdateringer og vedlikehold av rapporteringsinnholdet.

  Publikasjon
 • Samferdselsutgiftene har passert 30 milliarder kroner

  Fylkeskommunenes og kommunenes brutto utgifter til samferdselsformål økte med 1,3 milliarder og kom opp i 30,8 milliarder kroner i 2015. Av dette gikk 13,5 milliarder kroner til vei og 15,2 milliarder kroner til kollektivtrafikken i fylkene.

  Artikkel
 • Offentlig forvaltning

  Økonomiske analyser 1/2016

  Som følge av sterk nedgang i petroleumsinntektene ble offentlig forvaltnings samlede inntekter redusert fra 2014 til 2015. Samtidig steg utgiftene: Sektorens nettofinansinvesteringer, eller samlede overskudd, ble redusert med 95 milliarder kroner.

  Artikkel
 • Kommunenes bundne kostnader 2011-2013

  Notater 2015/43

  Formålet med dette notatet er å dokumentere nye estimeringsresultater fra kommunemodellen KOMMODE.

  Publikasjon
 • Smådriftsulemper i inntektssystemet for kommunene

  Notater 2015/44

  Formålet med dette notatet er å diskutere utformingen av mekanismer for kompensasjon av smådriftsulemper gjennom inntektssystemet for kommunene.

  Publikasjon
 • Kyrkjeleg fellesråd - rapportering 2015

  Notater 2015/42

  Publikasjon
 • KOSTRA- rapportering 2015

  Notater 2015/39

  Notatet «KOSTRA-rapporteringen 2015» er ment å være en samling av informasjon til hjelp i filoppbygging og konvertering av årsregnskapet til regnskapsrapport.

  Publikasjon