Alt innhold for området offentlig sektor

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • Reduserte inntekter i statsregnskapet

  Statsregnskapet for 4. kvartal 2016 viser en nedgang i statens inntekter på 27,6 milliarder og en økning i utgiftene på drøyt 2 milliarder sammenliknet med samme kvartal i 2015.

  Artikkel
 • Kraftig økning i kommunenes investeringsutgifter

  Kommunenes investeringsutgifter er doblet fra 30 milliarder i 2003 til 63 milliarder i 2016. Mest penger blir investert i grunnskolen, vann, avløp og renovasjon. Størstedelen av investeringene finansieres av lån.

  Artikkel
 • Barnehagedekningen fortsetter å øke

  I 2016 hadde 91 prosent av alle barn i alderen 1–5 år plass i barnehage. Barn i alderen 1–2 år var de som hadde størst økning i dekningsgrad sammenlignet med forrige år.

  Artikkel
 • Nøkkeltall for kommunenes virksomhet

  15. mars ble ureviderte tall for kommunenes og fylkeskommunenes virksomhet i 2016 publisert. Flere kommuner enn noen gang tidligere har levert fullstendig regnskaps- og tjenestetall.

  Artikkel
 • Menn dominerer de fleste yrkesfag

  I videregående opplæring er kvinner i flertall på studieforberedende, og menn på yrkesfag. På noen utdanningsprogram er så mye som 9 av 10 elever og lærlinger menn. Det store flertallet av elever går på en offentlig skole, men elevtallet ved priva...

  Artikkel
 • Offentlig forvaltning

  Økonomiske analyser 1/2017

  Offentlig forvaltnings inntekter fortsatte å falle i 2016 som følge av nedgang i petroleumsinntektene. Med økte utgifter betød det at overskuddet i sektoren gikk ytterligere ned fra 2015 og er foreløpig beregnet til 97 milliarder kroner.

  Artikkel
 • Nedgang i olje- og gassutvinning gir dårligere driftsresultater

  Offentlig eide ikke-finansielle foretak leverte dårligere driftsresultater for 2015 enn for 2014. De fleste næringene hadde en nedgang i driftsinntektene, men nedgangen var tydeligst i næringene bergverksdrift og utvinning samt vannforsyning, avlø...

  Artikkel
 • Offentlige innkjøp utgjør over 15 prosent av BNP

  Det samlede innkjøp av varer og tjenester for offentlig sektor utgjorde om lag 480 milliarder kroner i 2015, en økning på 19 milliarder fra 2014. Innkjøpene utgjør over 15 prosent av fjorårets BNP – den største andelen på fem år.

  Artikkel
 • Rekordmange elevar i private skolar

  Om lag 630 000 elevar starta i grunnskolen hausten 2016, ein auke på 5 000 frå førre skoleår. Talet på elevar på privatskole, 23 000, har aldri vore høgare. Det er i Oslo, Vestfold og Aust-Agder at flest elevar vel private skolar.

  Artikkel
 • Beregninger av pensjonsutgifter fram mot 2060

  SSB analyse 2016

  Artikkelen presenterer oppdaterte framskrivinger av pensjonsutgiftene, arbeidsstyrken og offentlige finanser med hovedvekt på betydningen av pensjonsreformen fra 2011.

  Artikkel
 • Kyrkjeleg fellesråd – rapportering 2016

  Notater 2016/29

  Notatet « Kyrkjeleg fellesråd-rapportering 2016» er meint å vere ei samling av informasjon til hjelp i filoppbygging og konvertering av årsrekneskapen til rekneskapsrapport

  Publikasjon
 • KOSTRA-rapportering 2016

  Notater 2016/28

  Notatet «KOSTRA-rapportering 2016» skal være et hjelpemiddel for å sikre at datautvekslingen mellom kommunene/fylkeskommunene og staten blir mest mulig effektiv.

  Publikasjon
 • Stopp i utgiftsveksten

  Etter flere år med sterk økning i offentlig forvaltnings utgifter på Svalbard falt utgiftene med 6 prosent fra 2014 til 2015.

  Artikkel
 • KOSTRA: arbeidsgrupperapporter 2016

  Notater 2016/16

  Dette notatet omfatter rapporter for 2015 fra KOSTRAs arbeidsgrupper. Arbeidsgruppene har en årlig gjennomgang av eventuelle oppdateringer og vedlikehold av rapporteringsinnholdet.

  Publikasjon
 • Samferdselsutgiftene har passert 30 milliarder kroner

  Fylkeskommunenes og kommunenes brutto utgifter til samferdselsformål økte med 1,3 milliarder og kom opp i 30,8 milliarder kroner i 2015. Av dette gikk 13,5 milliarder kroner til vei og 15,2 milliarder kroner til kollektivtrafikken i fylkene.

  Artikkel