Alt innhold for området offentlig sektor

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • Beregninger av pensjonsutgifter fram mot 2060

  SSB analyse 2016

  Artikkelen presenterer oppdaterte framskrivinger av pensjonsutgiftene, arbeidsstyrken og offentlige finanser med hovedvekt på betydningen av pensjonsreformen fra 2011.

  Artikkel
 • Kyrkjeleg fellesråd – rapportering 2016

  Notater 2016/29

  Notatet « Kyrkjeleg fellesråd-rapportering 2016» er meint å vere ei samling av informasjon til hjelp i filoppbygging og konvertering av årsrekneskapen til rekneskapsrapport

  Publikasjon
 • KOSTRA-rapportering 2016

  Notater 2016/28

  Notatet «KOSTRA-rapportering 2016» skal være et hjelpemiddel for å sikre at datautvekslingen mellom kommunene/fylkeskommunene og staten blir mest mulig effektiv.

  Publikasjon
 • Stopp i utgiftsveksten

  Etter flere år med sterk økning i offentlig forvaltnings utgifter på Svalbard falt utgiftene med 6 prosent fra 2014 til 2015.

  Artikkel
 • KOSTRA: arbeidsgrupperapporter 2016

  Notater 2016/16

  Dette notatet omfatter rapporter for 2015 fra KOSTRAs arbeidsgrupper. Arbeidsgruppene har en årlig gjennomgang av eventuelle oppdateringer og vedlikehold av rapporteringsinnholdet.

  Publikasjon
 • Offentlig forvaltning

  Økonomiske analyser 1/2016

  Som følge av sterk nedgang i petroleumsinntektene ble offentlig forvaltnings samlede inntekter redusert fra 2014 til 2015. Samtidig steg utgiftene: Sektorens nettofinansinvesteringer, eller samlede overskudd, ble redusert med 95 milliarder kroner.

  Artikkel
 • Kommunenes bundne kostnader 2011-2013

  Notater 2015/43

  Formålet med dette notatet er å dokumentere nye estimeringsresultater fra kommunemodellen KOMMODE.

  Publikasjon
 • Smådriftsulemper i inntektssystemet for kommunene

  Notater 2015/44

  Formålet med dette notatet er å diskutere utformingen av mekanismer for kompensasjon av smådriftsulemper gjennom inntektssystemet for kommunene.

  Publikasjon
 • Kyrkjeleg fellesråd - rapportering 2015

  Notater 2015/42

  Publikasjon
 • KOSTRA- rapportering 2015

  Notater 2015/39

  Notatet «KOSTRA-rapporteringen 2015» er ment å være en samling av informasjon til hjelp i filoppbygging og konvertering av årsregnskapet til regnskapsrapport.

  Publikasjon
 • Velferdseffekter av redusert selskapsbeskatning i Norge

  Økonomiske analyser 3/2015

  Hvordan påvirker en reduksjon i selskapsskatten fra dagens 28 prosent til 25 prosent, og tilsvarende økning i personskatten, velferden og investeringer?

  Artikkel
 • Evaluering av pensjonsreformen

  Rapporter 2015/37

  Jo mer levealderen øker, jo større innsparing i alderspensjonsutgiftene: Årlig besparelse anslås til 82 milliarder kroner i 2060. Les om de direkte effektene av pensjonsreformen på utviklingen i arbeidsstyrken og de offentlige pensjonsutgiftene.

  Publikasjon
 • KOSTRA: vedlegg til arbeidsgrupperapporter 2015

  Notater 2015/28

  Publikasjon
 • KOSTRA: arbeidsgrupperapporter 2015

  Notater 2015/27

  Dette notatet omfatter rapporter for 2014 fra KOSTRAs arbeidsgrupper. Arbeidsgruppene har en årlig gjennomgang av eventuelle oppdateringer og vedlikehold av rapporteringsinnholdet.

  Publikasjon
 • Statistikk som samfunnsbistand

  Samfunnsspeilet 2/2015

  I mange utviklingsland dekker nasjononal statistikk store og viktige samfunnsområder dårlig. Derfor mangler politikerne pålitelig og solid faktakunnskap. I over 20 år har SSB bistått andre statistikkontorer med å bedre statistikken, særlig i Afrika.

  Artikkel