Alt innhold for området offentlig sektor

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • Pensjonsreformen – stort omfang av tidliguttak øker pensjonsutgiftene på kort sikt

  Økonomiske analyser 6/2014

  Færre utsetter avgangen fra yrkesaktivitet enn det som ble lagt til grunn, og mange har tatt ut hel eller delvis pensjon mens de har fortsatt å arbeide. På kort sikt fører dette til at utgiftene til alderspensjon blir større enn tidligere beregnet.

  Artikkel
 • Kyrkjeleg fellesråd – rapportering 2014

  Notater 2014/39

  Publikasjon
 • KOSTRA-rapportering 2014

  Notater 2014/36

  Notatet «KOSTRA-rapporteringen 2014» er ment å være en samling av informasjon til hjelp i filoppbygging og konvertering av årsregnskapet til regnskapsrapport.

  Publikasjon
 • Kirkestatistikk i Statistisk sentralbyrå

  Notater 2014/33

  I dette notatet legger Statistisk sentralbyrå (SSB) frem en samlet oversikt over arbeidet med kirkelig årsstatistikk og data for Den norske kirke (Dnk), fra 2001 frem til i dag.

  Publikasjon
 • KOSTRA: vedlegg til arbeidsgrupperapporter 2014

  Notater 2014/31

  Publikasjon
 • KOSTRA: arbeidsgrupperapporter 2014

  Notater 2014/30

  Dette notatet omfatter rapporter for 2014 fra KOSTRAs arbeidsgrupper. Arbeidsgruppene har en årlig gjennomgang av eventuelle oppdateringer og veldikehold av rapporteringsinnholdet

  Publikasjon
 • Formuen økte fra 340 milliarder i 1995 til 6 160 milliarder i 2013

  Offentlig forvaltnings finansielle formue har økt svært mye fra 1995 til 2013. Økningen var spesielt stor i 2013. Det er statsforvaltningen som bidrar til formuen. Kommuneforvaltningen har derimot negativ formue.

  Artikkel
 • Svært store overskudd etter år 2000

  Petroleumsrelatert virksomhet har skaffet offentlig forvaltning svært store overskudd siste 10-15 år. Mens disse inntektene er i ferd med å avta, forventes den økende aksjebeholdningen å sikre fortsatt store ekstrainntekter i fremtiden

  Artikkel
 • Antall offentlige årsverk nesten tredoblet siden 1970

  Ifølge nasjonalregnskapet økte antall årsverk i Norge med 900 000 fra 1970 til 2013. Om lag halvparten av veksten fant sted i offentlig forvaltning. I denne 43-årsperioden økte andelen offentlige årsverk fra under 17 prosent til nesten 29 prosent.

  Artikkel
 • System for beregning av nasjonale tall i KOSTRA del IV

  Notater 2014/19

  Denne rapporten dokumenterer prosjektet ”System for beregning av nasjonale tall, del IV”. Prosjektet er en oppfølger til prosjektene ”System for beregning av nasjonale tall i KOSTRA” fra 2010, ”System for beregning av nasjonale tall i KOSTRA_del I...

  Publikasjon
 • Offentlig forvaltning

  Økonomiske analyser 1/2014

  Forvaltningens utgifter økte nominelt med 6,3 % fra 2012 til 2013, mens samlede inntekter økte med 0,5 %. Antall sysselsatte i offentlig forvaltning økte i 2013 med 1,4 %, mens bruttoinvesteringer i fast kapital økte med 9,5 % målt i faste priser.

  Artikkel
 • Kostnaden for det offentlige av flere innvandrere

  Samfunnsspeilet 5/2013

  Med god integrering på arbeidsmarkedet kan høy innvandring i noen grad utsette, men i liten grad endre, eldrebølgens belastning for offentlige finanser på lang sikt. Innvandrere fra Asia og Afrika forsørges i større grad enn andre grupper av det o...

  Artikkel
 • Holdning til bistand 2013

  Rapporter 2013/50

  I denne rapporten legger Statistisk sentralbyrå frem hovedresultatene fra en landsdekkende undersøkelse om folks holdning til norsk utviklingshjelp.

  Publikasjon
 • På jakt etter felles indikatorer for velferd

  Samfunnsspeilet 4/2013

  De nordiske landene peker seg ikke ut ved å bruke en spesielt høy andel av bruttonasjonalproduktet til å dekke befolkningens sosiale behov. Velferdsordningene er organisert noe ulikt fra land til land, men den største utfordringen er felles: økend...

  Artikkel
 • Mange har god helse, færrest i Finland

  Samfunnsspeilet 4/2013

  Mange i Norden, færrest i Finland, mener at de har god helse. Utdanningsnivået er også viktig: Med svekket helse og lite utdanning er det mer sannsynlig at man er mindre yrkesaktiv enn om man hadde høy utdanning.

  Artikkel