273236
/offentlig-sektor/statistikker/kostrahoved/aar-reviderte
273236
statistikk
2017-06-15T08:00:00.000Z
Offentlig sektor
no
kostrahoved, KOSTRA - KOmmune-STat-RApportering, kommunestatistikk, kommunal virksomhet, styringsinformasjonKOSTRA, Offentlig sektor
true

KOSTRA - KOmmune-STat-RApportering

Oppdatert

Neste oppdatering

Nøkkeltall

99 %

svarprosent i KOSTRA

Svarprosent fordelt på tjenesteområder

Om statistikken

KOSTRA gir opplysninger om kommunal og fylkeskommunal virksomhet. Tallmaterialet omfatter økonomi, skoler, helse, kultur, miljø, sosiale tjenester, boliger, tekniske tjenester og samferdsel.

Definisjoner

Definisjoner av viktige begrep og variabler

Det henvises til den faglige veiledningen i publiseringen. Der er det gitt definisjoner av de begreper som benyttes. For definisjon av kjennemerker, se "Om statistikken" på de enkelte områder.

Standard klassifikasjoner

De 428 kommunene er gruppert i 16 grupper, etter folkemengde og økonomiske rammebetingelser. Grupperingen er basert på Audun Langørgen, Rolf Aaberge og Sturla Løkken: Gruppering av kommuner etter folkemengde og økonomiske rammebetingelser 2013..

I beregningen av gjennomsnitt for fylket er kommunene delt inn i 19 fylker etter gjeldende standard for kommuneklassifisering (to første siffer), Regional statistikk.

Fylkeskommunene er inndelt i fem grupper. Grupperingen er identisk med inndelingen av fylkeskommuner i helseregioner bortsett fra at det er opprettet en egen gruppe for Oslo kommune.

Administrative opplysninger

Navn og emne

Navn: KOSTRA - KOmmune-STat-RApportering
Emne: Offentlig sektor

Neste publisering

Ansvarlig seksjon

Seksjon for offentlige finanser

Regionalt nivå

Kommuner - Data publiseres for alle kommuner, med gjennomsnittstall for kommunegrupper, fylker, landet med Oslo og landet uten Oslo.

Fylkeskommuner - Data publiseres for alle fylkeskommuner, med gjennomsnittstall for regioner og landet med Oslo og landet uten Oslo.

Bydeler i Oslo - Data publiseres for alle bydeler og med gjennomsnittstall for alle bydeler.

Hyppighet og aktualitet

Årlig

Ureviderte tall publiseres 15. mars

Reviderte tall publiseres 15. juni

Artikkel publiseres sammen med tallene

Internasjonal rapportering

Ikke relevant

Lagring og anvendelse av grunnlagsmaterialet

Endelige mikrodata lagres av de ulike fagseksjonene. Data på kommunenivå lagres i KOSTRAs produksjonsdatabase.

Bakgrunn

Formål og historie

KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) ble startet som et prosjekt i 1995 med formål å få et mer relevant og aktuelt datagrunnlag for å måle ressursinnsats, prioritering og måloppnåelse i kommuner og fylkeskommuner. Formålet er å samordne og effektivisere all rapportering fra kommunene til staten, samt å sørge for relevant styringsinformasjon om kommunal virksomhet. Tallet på kommuner og fylkeskommuner ble skrittvis økt fram til rapporteringsåret 2001, som var det første året der alle var med i KOSTRA.

KOSTRA baseres på elektronisk innrapportering fra kommunene til SSB, samt på data fra en rekke andre kilder i og utenfor SSB. KOSTRA-publiseringen baseres i stor grad på kopling av data fra ulike kilder, som f.eks. regnskapsdata, tjeneste- og personelldata og befolkningsdata.

KOSTRA er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon om kommunal virksomhet. Informasjon om kommunale tjenester og bruk av ressurser på ulike tjenesteområder registreres og sammenstilles for å gi relevant informasjon til beslutningstakere og andre, både nasjonalt og lokalt. Informasjonen skal tjene som grunnlag for analyse, planlegging og styring, og herunder gi grunnlag for å vurdere om nasjonale mål oppnås.

KOSTRA skal forenkle rapporteringen fra kommunene til staten ved at data rapporteres bare en gang, selv om de skal brukes til ulike formål. All rapportering fra kommunene til SSB skjer ved elektronisk datautveksling.

SSB publiserer førebelse tall for kommunene 15. mars, og reviderte tall 15. juni. I nøkkeltallene sammenstilles data som rapporteres direkte fra kommunene til SSB og tall fra nasjonale registre utenfor SSB.

Før publiseringen 15. juni har kommunene hatt anledning til å rette feil og mangler i sine data, samt at SSB har gjennomført kvalitetskontroller og editering av datamaterialet. De foreløpige nøkkeltallene per 15. mars kan være beheftet med feil.

Brukere og bruksområder

KOSTRA gir styringsinformasjon om kommuner og fylkeskommuner, til bruk for befolkning og media, kommunene selv og for statlige styringsorganer og andre sentrale brukere.

Likebehandling av brukere

Ikke relevant

Sammenheng med annen statistikk

Eventuell sammenheng mellom foreløpige og endelige tall, korttidsstatistikk og årsstatistikk innen samme emne, og sammenlignbarhet med annen statistikk innen samme område, se "Om statistikken" for det enkelte område.

Lovhjemmel

Kommunehelsetjenester (KOSTRA, skjema 1)

Helseregisterloven (lov av 18. mai 2001 nr 24) § 10 og Statistikkloven (lov av 16.juni 1989 nr 54) § 2-2.

Pseudonymt register for individbasert pleie- og omsorgsstatistikk (IPLOS)

Helseregisterloven (18. mai 2001 nr 24) § 9 jf IPLOS-forskriften (17. februar 2006 nr 204) § 2-1. Statistisk sentralbyrå henter inn og publiserer statistikk på vegne av Sosial- og helsedirektoratet

Pleie- og omsorg (KOSTRA, skjema 4)

Helseregisterloven (lov av 18. mai 2001 nr 24) § 10 og Statistikkloven (lov av 16.juni 1989 nr 54) § 2-2

Pleie- og omsorgsinstitusjoner (KOSTRA, skjema 5)

Lov om sosiale tjenester § 2-5, § 4-2 pkt d, jf. § 7-5 med forskrift § 7-2 og lov om helsetjenestene i kommunene § 1-3 og § 6-3, samt Statistikklovens § 2-2

Sosialtjenester (KOSTRA, skjema 7, 11, 12)

Lov av 18. mai 2001 nr. 24 om helseregistre og behandling av helseopplysninger, § 10, lov av 18. desember 2009, nr. 131 om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen § 8, samt Statistikkloven (lov av 16.juni 1989 nr 54) § 2-2.

Introduksjonsstønad (KOSTRA, skjema 11 B)

Lov av 4. juli 2003 Lov om introduksjonsordning for nyankomne innvandrere samt Statistikkloven (lov av 16.juni 1989 nr 54) § 2-2.

Barnevern (KOSTRA, skjema 8 og 15)

Lov om barneverntjenester av 17. juli 1992 § 2-3, samt Statistikkloven (lov av 16.juni 1989 nr 54) § 2-2

Kommunalt disponerte boliger og boligvirkemidler (KOSTRA, skjema 13)

Lov om kommuner og fylkeskommuner av 25.9.1992 nr 107 § 49, samt Statistikkloven (lov av 16.juni 1989 nr 54) § 2-2

Takster og betalingsregler for fulltids- og deltidsplasser i kommunale barnehager (KOSTRA, skjema 16 B)

Statistikkloven (lov av 16.juni 1989 nr 54) § 2-2

Barne- og ungdomstiltak og støtte til frivillige lag og foreninger (KOSTRA, skjema 17)

Lov om kommuner og fylkeskommuner av 25. september 1992 nr. 07 §49, jf. forskrift av 15. desember 2000 §1, ff §8, 2. ledd, samt Statistikkloven (lov av 16.juni 1989 nr 54) § 2-2

Fysisk planlegging, kulturminner, natur og nærmiljø (KOSTRA, skjema 20 (kommunene) og 51 (fylkeskommunene))

Lov om kommuner og fylkeskommuner av 25.09.1992 nr. 107 § 49, jf. forskrift av 15. desember 2000 om rapportering fra kommuner og fylkeskommuner § 1 jf. § 8, 2. ledd samt Statistikkloven (lov av 16.juni 1989 nr 54) § 2-2

VAR (KOSTRA, skjema 21, 21C)

Forurensningsloven av 13. mars 1981 samt Statistikkloven (lov av 16.juni 1989 nr 54) § 2-2

Kommunale gebyrer knyttet til bolig (KOSTRA, skjema 22) og Kostnadsdekning i vann-, avløp- og avfallssektoren (KOSTRA, skjema 23)

Lov om kommuner og fylkeskommuner av 25. september 1992 nr. 07 §49, jf. forskrift av 15. desember 2000 §1, ff §8, 2. ledd, samt Statistikkloven (lov av 16.juni 1989 nr 54) § 2-2

Samferdsel (KOSTRA, skjema 24 (kommunene) og 50 (fylkeskommunene))

Statistikkloven (lov av 16.juni 1989 nr 54) § 2-2

Informasjonsteknologi (KOSTRA, skjema 25 (kommunene) og 25 B (fylkeskommunene))

Statistikkloven (lov av 16.juni 1989 nr 54) § 2-2

Offentlige ledningsnett, tilknyting og små avløpsanlegg (KOSTRA, skjema 26A)

Statistikkloven (lov av 16.juni 1989 nr 54) § 2-2

Avløpsanlegg iht. kapittel 13 Forurensningsforskriften (KOSTRA, skjema 26 B1)

Lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 1981 nr. 6, samt Statistikkloven (lov av 16.juni 1989 nr 54) § 2-2

Avløpsanlegg iht. kapittel 14 Forurensningsforskriften (KOSTRA, skjema 26 B2)

Lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 1981 nr. 6, samt Statistikkloven (lov av 16.juni 1989 nr 54) § 2-2

Behandling og disponering av avløpsslam (KOSTRA, skjema 26 C)

Lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 1981 nr. 6, samt Statistikkloven (lov av 16.juni 1989 nr 54) § 2-2

Offentlig ledningsnett for avløpsanlegg omfattet av Forurensningsforkriften kapittel 14 (KOSTRA, skjema 26 D)

Lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 1981 nr. 6, samt Statistikkloven (lov av 16.juni 1989 nr 54) § 2-2

Forvaltning av landbruksarealer (KOSTRA kjema 32)

Lov om kommuner og fylkeskommuner av 25.09. 1992 nr. 107 § 49, forskrift av 15. desember om innrapportering fra kommuner og fylkeskommuner § 1 jf. § 8, 2.ledd. Landbruksdepartementets forskrift av 8. desember 2003 Om saksbehandling mv. i kommunene i saker etter konsesjonsloven, jordbruksloven, odelsloven og skogbrukssloven, samt Statistikkloven (lov av 16.juni 1989 nr 54) § 2-2

Eiendomsskatt i kommunene (KOSTRA skjema 33)

Lov om kommuner og fylkeskommuner av 25.09. 1992 nr 107 § 49, samt Statistikkloven (lov av 16.juni 1989 nr 54) § 2-2

Eiendomsforvaltning- areal på utvalgte kommunaleformålsbygg (KOSTRA skjema 34A og 34B)

Lov om kommuner og fylkeskommuner av 25.09. 1992 nr 107 § 49, samt Statistikkloven (lov av 16.juni 1989 nr 54) § 2-2

Lokale folkeavstemninger (KOSTRA skjema 60)

Statistikkloven (lov av 16.juni 1989 nr 54) § 2-2

Lånefond (KOSTRA skjema 70)

Forskrift om årsregnskap og årsberetning av 15.desember 2000, samt Statistikkloven (lov av 16.juni 1989 nr 54) § 2-2

Fordringer og gjeld overfor utlandet (KOSTRA skjema 71)

Statistikkloven (lov av 16.juni 1989 nr 54) § 2-2

Grunnskolens informasjonssystem (GSI)

Opplæringsloven § 14-1, friskoleloven § 3-1 og Statistikkloven (lov av 16.juni 1989 nr 54), §§ 2-1, 2-2, 3-2

Videregående opplæring (VIGO)

Opplæringsloven § 14-1, friskoleloven § 3-1 og Statistikkloven (lov av 16.juni 1989 nr 54), §§ 2-1, 2-2, 3-2.

Tannhelsetjenesten (KOSTRA, skjema 43)

Lov om tannhelsetjenesten av 1. januar 1984 § 6-2, samt Statistikkloven (lov av 16.juni 1989 nr 54) § 2-2

Kommuneregnskap (KOSTRA, skjema 0A, 0B, 0I, 0J,(kommunene) og 0C, 0D, 0K, 0L,(fylkeskommunene))

Lov om kommuner og fylkeskommuner av 25. september 1992 nr. 07 § 49, jf. forskrift av 15. desember 2000 § 1, ff § 8, 2. ledd, Statistikkloven (lov av 16.juni 1989 nr 54) § 2-2

Regnskap fra interkommunale selskaper, IKS (KOSTRA, skjema 0I, 0J og 29 (kommune) og skjema 0K, 0L og 29 (fylkeskommune))

Lov om Interkommunale selskaper av 29.01. 1999 nr. 6, §, Forskrift av 21. oktober 2003 nr. 1445 om rapportering fra interkommunale selskaper og kommunale og fylkeskommunale foretak som driver næringsvirksomhet § 1, jf. § 8, 3. og 4. ledd, samt Lov av 16. juni 1989 nr 54 om offisiell statistikk og Statistisk sentralbyrå, § 2-2

EØS-referanse

Ikke relevant

Produksjon

Omfang

Kommuner

Fylkeskommuner

A. Finansielle nøkkeltall, administrasjon, styring og fellesutgifter

A. Finansielle nøkkeltall, administrasjon, styring og fellesutgifter

A1. Konsern- Finansielle nøkkeltall, administrasjon, styring og fellesutgifter

A1. Konsern- Finansielle nøkkeltall, administrasjon, styring og fellesutgifter

B. Behovsprofil

B. Behovsprofil

C. Barnehager

C. Videregående opplæring

C1. Konsern- Barnehager

C1. Konsern- Videregående opplæring

D. Grunnskoleopplæring

G. Tannhelsetjenesten

D1. Konsern- Grunnskoleopplæring

G1. Konsern- Tannhelsetjenesten

E. Kommunehelse

J. Fysisk planlegging, kulturminner, natur og nærmiljø

E1. Konsern- Kommunehelse

J1. Konsern- Fysisk planlegging, kulturminner, natur og nærmiljø

F. Pleie- og omsorg

K. Kultur

F1. Konsern- Pleie og omsorg

K1. Konsern- Kultur

G. Sosialtjenesten

L. Samferdsel

G1. Konsern- Sosialtjenesten

L1. Konsern- Samferdsel

G2. Introduksjonsstønad

M. Tilrettelegging og bistand for næringslivet

H. Barnevern

M1. Konsern- Tilrettelegging og bistand for næringslivet

H1. Konsern- Barnevern

Q. Informasjonsteknologi

I. Avfall og renovasjon

S. Sysselsetting i fylkeskommunene

I. Avløp

S1. Konsern- Sysselsetting i fylkeskommunene

I. Vann

U1. Konsern- Klima og energi

J. Fysisk planlegging, kulturminner, natur og nærmiljø

1. Kjøp av tjenester

J1. Konsern- Fysisk planlegging, kulturminner, natur og nærmiljø

1.1 Konsern- Kjøp av tjenester

K. Kultur

2. Eiendomsforvaltning for utvalgte fylkeskommunale formålsbygg

K1. Konsern- Kultur

2.1. Konsern- Eiendomsforvaltning for utvalgte fylkeskommunale formålsbygg

L. Kirke

 

M. Samferdsel

 

M1. Konsern- Samferdsel

 

N. Bolig

 

N1. Konsern- Bolig

 

O. Tilrettelegging og bistand for næringslivet

 

O1. Konsern- Tilrettelegging og bistand for næringslivet

 

P. Brann og ulykkesvern

 

P1. Konsern- Brann og ulykkesvern

 

Psykisk helsearbeid og rusarbeid

 

Q. Informasjonsteknologi

 

R. Landbruk

 

S. Sysselsetting i kommunene

 

S1. Konsern- Sysselsetting i kommunene

 

T. Eiendomsskatt i kommunene

 

U1. Konsern- Klima og energi

 

1. Gebyrsatser/brukerbetaling

 

2. Kjøp av tjenester

 

2.1. Konsern- Kjøp av tjenester

 

4. Eiendomsforvaltning for utvalgte kommunale formålsbygg

 

4.1. Konsern- Eiendomsforvaltning for utvalgte kommunale formålsbygg

 

Datakilder og utvalg

I KOSTRA-publiseringen benyttes det data som er samlet inn av SSB og data som er samlet inn av andre institusjoner. Se "Om statistikken" for de enkelte delstatistikker for nærmere informasjon.

Populasjonen er alle kommuner, fylkeskommuner, IKS (interkommunaleselskaper) og KF/FKF (kommunale/fylkeskommunale foretak) samt alle bydeler i Oslo. For enkelte områder samles det inn data på institusjonsnivå eller individnivå.

Datainnsamling, editering og beregninger

Data fra kommuner og fylkeskommuner rapporteres elektronisk til SSB. Frist for rapportering er 15. januar er Helse- og omsorgsinstitusjoner (SSB5), Sosialhjelp (SSB11), Introduksjonsstønad (SSB11B), Kvalifiseringsstønad (SSB11C), Barnevern (SSB15), og Betalingsregler i kommunale barnehager (SSB16B). 15. februar er øvrig rapportering, bortsett fra fordringer og gjeld på utlandet som er 15. mai. 

Data kontrolleres før innsending ved hjelp av kontroller i elektroniske skjemaer og kontrollprogram for filuttrekk. Data kontrolleres også ved mottak. For regnskap kjøres en rekke konsistenskontroller, for de øvrige dataene et mindre sett av kontroller.

Kommunene har frist 15. april for å sende korrigerte data etter publiseringen 15. mars. Editering skjer også i regi av SSB, i samråd med kommunene. Både elektroniske skjema og filuttrekk benytter SSBs generelle editeringsløsning.

Dataene publiseres på ulike nivåer, som grunnlagsdata og indikatorer. Grunnlagsdata vil i stor grad være antall enheter summert for en periode eller per en bestemt telledato og rapportert som absolutte tall, mens indikatorer er forholdstall (grunnlagsdataene sett i forhold til hverandre, til brukergrupper o.l.).

For indikatorene vises i tillegg gjennomsnitt for kommunegrupper, fylket, fylkesregionen eller landet. Det er benyttet veid 1 gjennomsnitt for de fleste indikatorene. Fra og med året 2008 lages sum for grunnlagsdataene ved at det beregnes tall for kommuner som ikke har levert data. Gjennomsnittene beregnes deretter av de estimerte sumtallene. For årene før 2008 holdes ev. kommuner/ fylkeskommuner med frafall i data utenfor beregningen for teller eller nevner. For indikatorer i absolutte tall er aritmetisk 2 gjennomsnitt benyttet . For enkelte indikatorer (bl.a. ja/nei spørsmål) er det ikke angitt gjennomsnitt. Landsgjennomsnitt vises både med og uten Oslo. Dette er bl.a. begrunnet i at Osloregnskapet omfatter både kommunale og fylkeskommunale funksjoner, slik at tallene ikke alltid blir sammenliknbare.

Beregningsmetoden for estimering av nasjonale nøkkeltall

Estimerte nasjonale tall publiseres på de fleste nøkkeltalls- og grunnlagstabellene i KOSTRA. Indikatorene er estimert på bakgrunn av de kommunene som har rapportert til KOSTRA for det aktuelle året. Metoden tar utgangspunkt i at det er en sammenheng mellom de ulike statistikkvariablene og folkemengden i den enkelte kommune. Modellen som benyttes estimerer en sammenheng for de kommunene som har rapportert, mellom den enkelte statistikkvariabel og folkemengden innenfor hver KOSTRA-gruppe. Se også KOSTRA .

Modellen utnytter at kommuner innenfor kommunegruppene er relativt like. Statistikkvariablene for de kommunene som ikke har rapportert, blir beregnet på bakgrunn av den estimerte sammenhengen mellom statistikkvariabelen og folkemengden i den KOSTRA-gruppen de tilhører. Kommuner som har levert datamateriale som er svært avvikende fra de øvrige kommunene, tas ut før estimeringen gjøres, og vil derved ikke påvirke anslaget for de kommunene som ikke har rapportert.

Unntak fra beregningsopplegget for enkelte nøkkeltall

i) For områdene barnehager, grunnskole og samferdsel har vi fulltelling av tjeneste- og personelldata.

ii) For indikatorene om årsgebyrer, saksbehandlingstider og lovanvendelse er metoden ovenfor ikke hensiktsmessig. For disse indikatorene er derfor nasjonale nøkkeltall beregnet som aritmetisk gjennomsnitt for de kommunene som har rapportert.

Sesongjustering

Ikke relevant

Konfidensialitet

For områdene barnevern, sosialhjelp, kvalifiseringstønad og bolig vil enkelte data være prikket dersom færre enn tre enheter ligger til grunn for beregningen. For området pleie- og omsorg vil enkelte data være prikket dersom færre enn fem brukere ligger til grunn for beregningen.

Sammenlignbarhet over tid og sted

Publiseringen omfatter tall f.o.m. 1999, fra det tidspunkt kommunen kom med i KOSTRA. Fra og med 2001 er alle kommuner pålagt rapportering til KOSTRA. Både i selve prosjektperioden og i ettertid har det vært en god del endringer i statistikkopplegget, noe som har medført en del brudd i tidsserier. Større brudd i tidsserier, se "Om statistikken" for det enkelte område. Mindre endringer vil framgå av informasjonsknappen for det enkelte nøkkeltall.

Kontakt

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB