275507
/natur-og-miljo/statistikker/arealvern/aar
275507
Betydelig økning av naturreservater
statistikk
2016-12-21T08:00:00.000Z
Natur og miljø;Svalbard
no
arealvern, Vernede områder, nasjonalparker, naturreservater, landskapsvernområder, fredninger, biotopvern, kulturminner, kulturminneloven, naturmangfoldloven, SvalbardmiljølovenAreal, Natur og miljø, Natur og miljø, Svalbard
true
Statistikken gir oversikt over antall og størrelse på vernede områder etter naturmangfoldloven, Svalbardloven og lov om Jan Mayen. De vernede områdene er inndelt i fire kategorier: Nasjonalpark, Naturreservater, Landskapsvernområde og annet.

Vernede områder2014-2015

Innhold

Publisert:

Neste publisering:

Betydelig økning av naturreservater

Vernekategorien naturreservat har økt betydelig i både antall og areal. I 2015 ble det vernet bortimot 240 km2 fordelt på nye eller utvidelser av allerede eksisterende naturreservater. Hele 58 nye naturreservater er opprettet, alle på hovedlandet.

Områder vernet etter naturmangfoldloven, Svalbardmiljøloven og lov om Jan Mayen per 31.desember12
2015
Hovedlandet12Svalbard og Jan Mayen1
Vernet areal (km²)Antall verneområderVernet areal (km²)Antall verneområder
1Jan Mayen består av et naturreservat på 375 km2
2Hovedlandet vil si Norges fastland med øyer, men ekskludert Svalbard og Jan Mayen
I alt55 172,562 86639 875,6730
Nasjonalpark31 284,923714 369,447
Naturreservat6 254,512 16425 492,5022
Landskapsverneområde17 245,711980,000
Andre fredninger387,4246713,731

Antall vernede områder i Norge utgjør totalt over 2 896, og dekker nærmere 95 048

kvadratkilometer av landarealet, tilsvarende 25 prosent. Områdene utgjør 17 prosent av hovedlandet, og hele 65 prosent av landarealet på Svalbard. På Jan Mayen er i bortimot 99 prosent av landarealet vernet.

Mer og flere naturreservater på hovedlandet

Totalt utgjør naturreservater i overkant av 31 700 kvadratkilometer, eller 8 prosent av det totale arealet i Norge. Det ble i 2015 opprettet 58 nye naturreservater, i all hovedsak i innenlandsfylker. Sammen med flere utvidelser av eksisterende naturreservater utgjorde dette en økning på henholdsvis 240 km2. Naturreservater på hovedlandet utgjør til sammen 6 300 kvadratkilometer og dekker nærmere 2 prosent av arealene. Sammenlignet med Svalbard blir dette svært små arealer, hvor naturreservater dekker mer enn 25 100 kvadratkilometer, tilsvarende hele 41 prosent av øygruppa. Naturreservat er også den hyppigst forekommende vernekategorien blant verneområdene på Svalbard. Jan Mayen har derimot kun ett naturreservat, men til gjengjeld dekker dette hele 99 prosent av landarealet.

Utvidelse av nasjonalparker

Samlet nasjonalparkareal har i løpet av 2015 hatt en mindre økning med bortimot 5 km2. Utvidelsen forekom i Blåfjella-Skjækerfjella/Låarte-Skæhkere nasjonalpark i Nord Trøndelag. Samlet sett er det nasjonalparkene som utgjør den største andelen av det vernede arealet i Norge, med i overkant av 45 700 kvadratkilometer. Ved utgangen av året utgjorde nasjonalparkene 12 prosent av Norges arealer.

 

Norge har til sammen 44 nasjonalparker. Av disse er 37 på hovedlandet og 7 på Svalbard.

Dette er fordelt på bortimot 31 300 kvadratkilometer på hovedlandet og omkring 14 400 kvadratkilometer på Svalbard.

Press på natur- og kulturarvenÅpne og lesLukk

Befolkningsøkning og utviklingen av et moderne samfunn har over lang tid ført til et økende press på natur- og kulturverdier i Norge. For myndighetene er naturmangfoldloven, kulturminneloven og Svalbardmiljøloven viktige verktøy for å sikre et mangfold av natur og kultur for framtiden.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB