3595_1235
3595_1235
kommunefakta
2017-11-19T00:46:00.000Z
no
Voss kommune

Kommunefakta

Voss - 1235 (Hordaland)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall [per 3. kvartal 2017]

14 572 innbyggere

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Ved å peke på hver søyle, kan du se antall personer i aldersgruppen, fordelt på menn og kvinner.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Aldersfordeling
Aldersfordeling
Menn Kvinner
0-4 år 421 382
5-9 år 459 422
10-14 år 456 433
15-19 år 461 489
20-24 år 478 430
25-29 år 462 411
30-34 år 449 400
35-39 år 430 402
40-44 år 416 423
45-49 år 468 478
50-54 år 489 428
55-59 år 469 468
60-64 år 485 423
65-69 år 386 418
70-74 år 346 377
75-79 år 229 273
80-84 år 176 246
85-89 år 104 223
90-94 år 57 100
95-99 år 8 31
100 år eller eldre 1 7

Figuren viser hvor mange personer som bor i kommunen som enten har innvandret selv eller er barn av to innvandrere med bakgrunn fra utvalgte land.
Du finner flere tall om dette temaet i statistkken Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre.

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.
Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 36 69 211 18 77 84 37 44 4 3
2017 37 68 219 17 74 94 40 43 6 3

Endringer i befolkningen

 • Fødte

  144 personer [per 2016]

  Antall barn født i kommunen siste tilgjengelige kalenderår. Kilden til tallet.

 • Døde

  163 personer [per 2016]

  Antall dødsfall i siste tilgjengelige kalenderår. Kilden til tallet.

 • Nettoflytting

  108 personer [per 2016]

  Antall personer som har flyttet til kommunen minus antall personer som har flyttet ut av kommunen i siste tilgjengelige kalenderår. Man telles med enten man flytter til eller fra en annen kommune eller et annet land. Kilden til tallet.

 • Vekst i befolkningen siste kvartal

  -1 personer [per 3. kvartal 2017]

  Endring i antall personer som bor i kommunen i siste tilgjengelige kvartal. Kilden til tallet.

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Andels-/aksjeeiere er boligeiere gjennom borettslag og boligaksjeselskap. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Boforhold, registerbasert.

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.
Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.
Voss
Selveier 76.5
Andels- / aksjeeier 4.9
Leier 18.7

Arbeid og utdanning

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Registerbasert sysselsetting.

Hva innbyggerne arbeider med
Hva innbyggerne arbeider med
Voss
Jordbruk, skogbruk og fiske 280
Sekundærnæringer 1677
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 2345
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 307
Undervisning 674
Helse- og sosialtjenester 1780
Personlig tjenesteyting 231

Figuren viser husholdningenes inntekt etter skatt for utvalgte inntektsgrupper. Tallene viser medianinntekten. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Inntekt og formuesstatistikk for husholdninger.

Inntekt etter skatt for husholdningene
Inntekt etter skatt for husholdningene
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 169000 353000 489000 287000
2006 179000 374000 510000 288000
2007 192000 407000 563000 311000
2008 208000 452000 607000 344000
2009 211000 456000 627000 352000
2010 217000 479000 640000 345000
2011 231000 510000 672000 350000
2012 244000 533000 694000 370000
2013 254000 557000 715000 397000
2014 262000 572000 743000 396000
2015 269000 592000 768000 400000
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Voss
Grunnskolenivå 2803
Videregående skole-nivå 5278
Universitets- og høgskolenivå kort 2593
Universitets- og høgskolenivå lang 744
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 51

Barn og utdanning

Kultur

Netto utgifter til kultursektoren [per 2016]

2 158 kroner per innbygger

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Du finner mer om norske kommuners bruk av midler til kultur i statistikken Kulturtilbod.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.
Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.
Voss
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 9.3
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 14.4
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 1.4
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 10.6
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 19.9
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 13
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 13

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

 • Menn

  80 år

 • Kvinner

  84,3 år

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Du finner flere tall om sykefravær i statistikken Sykefravær.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere
Legemeldt sykefravær for arbeidstakere
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K1 4.7 3.9 5.7
2010K2 4.5 3.9 5.2
2010K3 5 4 6.2
2010K4 4.8 3.3 6.6
2011K1 5.5 4.1 7.1
2011K2 5.3 4.2 6.6
2011K3 4.9 4 5.9
2011K4 4.2 3.2 5.4
2012K1 4.8 3.5 6.5
2012K2 4.6 3.6 5.8
2012K3 4.8 4 5.8
2012K4 5.2 4 6.8
2013K1 5.7 4.5 7.3
2013K2 4.8 3.7 6.2
2013K3 4.8 3.7 6.1
2013K4 5 4 6.3
2014K1 4.8 3.6 6.2
2014K2 4.8 3.4 6.5
2014K3 5 4 6.3
2014K4 5.3 4.1 6.8
2015K1 5.7 4.6 6.9
2015K2 4.7 3.6 5.9
2015K3 5.1 3.8 6.6
2015K4 4.9 3.6 6.3
2016K1 5.1 3.7 6.6
2016K2 4.5 3.4 5.9
2016K3 4.8 3.8 6
2016K4 4.6 3.3 6.1
2017K1 5.1 3.9 6.6
2017K2 4.9 3.5 6.5

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Driftsresultat [per 2016]

2,9 %

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Figuren viser utviklingen av driftsutgiftene i kommunen etter område de siste ti årene.

Utgifter etter utvalgte områder
Utgifter etter utvalgte områder
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 6.4 9.1 21.7 33.1 3.5 2.4 5.6 2.8
2008 5.7 8.8 21.9 34 3.6 2.6 5.4 2.7
2009 5.9 9.5 22.5 35.3 3.7 2.7 4.7 3
2010 5.7 9.3 21.5 32.9 3.1 2.8 4.9 3.4
2011 6 9.8 21.1 33.3 3.3 2.9 4.1 4.7
2012 5.7 9.9 20.7 34.1 3.1 2.9 3 4.4
2013 6.1 10 20.4 33.9 3.1 3 3 4.7
2014 6.5 10.1 20.6 34.5 3.3 3.1 3.2 4.6
2015 6.7 10.5 20.4 33.7 3.5 3.3 3.5 4.9
2016 6.1 9.9 19.8 32.3 3.7 3.6 3.5 4.6

Finansielle nøkkeltall

 • Kommunens lånegjeld per innbygger

  49 494 NOK [per 2016]

  Det er her snakk om netto lånegjeld som er langsiktig gjeld, eksklusive pensjonsforpliktelser og fratrukket totale utlån og ubrukte lånemidler. Tallet forteller hvor mye gjeld kommunen må betjene av egne driftsinntekter per innbygger. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsinntekter, det vil si de totale kommunale driftsinntektene som inkluderer alt fra skatteinntekter og rammetilskudd til alle typer salgs- og leieinntekter. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsutgifter per innbygger. Størrelsen kan sees på som en produktivitetsindikator og forteller hvor mye kommunen bruker på å produsere tjenestene sine. Kilden til tallet.

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.