3595_0834
3595_0834
kommunefakta
2018-02-24T15:09:00.000Z
no
Vinje kommune

Kommunefakta

Vinje - 0834 (Telemark)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 3 709 innbyggere per 4. kvartal 2017

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 101 85
5-9 år 113 106
10-14 år 105 89
15-19 år 109 109
20-24 år 121 134
25-29 år 107 100
30-34 år 110 95
35-39 år 97 95
40-44 år 115 105
45-49 år 140 125
50-54 år 141 135
55-59 år 123 114
60-64 år 133 128
65-69 år 109 110
70-74 år 112 104
75-79 år 68 78
80-84 år 37 59
85-89 år 26 31
90-94 år 6 25
95-99 år 1 7
100 år eller eldre 0 1

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 12 41 35 25 5 66 5 0 0 0
2017 12 41 29 23 5 61 5 0 0 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Vinje
Selveier 81.8
Andels- / aksjeeier 0
Leier 18.2

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Vinje
Jordbruk, skogbruk og fiske 79
Sekundærnæringer 566
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 544
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 95
Undervisning 166
Helse- og sosialtjenester 482
Personlig tjenesteyting 44

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 176000 341000 493000 262000
2006 179000 365000 508000 275000
2007 196000 401000 554000 307000
2008 216000 438000 610000 315000
2009 219000 452000 612000 314000
2010 228000 467000 646000 335000
2011 236000 497000 659000 343000
2012 248000 516000 684000 356000
2013 255000 528000 719000 363000
2014 264000 551000 736000 361000
2015 268000 575000 778000 371000
2016 273000 590000 760000 380000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Vinje
Grunnskolenivå 777
Videregående skole-nivå 1396
Universitets- og høgskolenivå kort 667
Universitets- og høgskolenivå lang 150
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 29

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Vinje
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 2.3
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 12.2
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 3.3
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 5.1
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 0
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 16.9
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 23.3

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79,1 år per 2011-2015

  • Kvinner: 82,8 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere (prosent), etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og kvartal (u)
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K2 4.5 3.9 5.1
2010K3 5.6 4.6 6.9
2010K4 4.5 3.4 5.9
2011K1 4.3 3.5 5.2
2011K2 4.3 3.6 5.2
2011K3 5 4.2 5.9
2011K4 5.8 4.6 7.2
2012K1 6 4.4 8
2012K2 4.6 3.4 6.1
2012K3 5.1 4.1 6.3
2012K4 4.2 3.2 5.5
2013K1 4.6 4 5.2
2013K2 4.1 3 5.4
2013K3 3.9 3.2 4.6
2013K4 3.6 3.2 4.2
2014K1 4.1 3.3 5.2
2014K2 3.8 3.1 4.6
2014K3 4 2.6 5.7
2014K4 4.1 2.8 5.7
2015K1 4.3 3.2 5.5
2015K2 4.3 3.4 5.3
2015K3 4.5 3.7 5.3
2015K4 4.2 3.3 5.2
2016K1 4.8 4 5.9
2016K2 4.7 3.7 5.8
2016K3 5 4.1 6
2016K4 4.5 4 5.2
2017K1 5.2 4.9 5.6
2017K2 4.7 4.2 5.2
2017K3 5.6 5.4 6

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Andel innbyggere 67-79 år som bor på institusjon)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Utgifter etter utvalgte områder

A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 9 7 17.8 31.2 3.4 1.6 7.3 4
2008 8.7 8.1 18.3 33.1 2.9 1.2 7.1 4.7
2009 8.3 8.6 16.8 31.7 2.4 1.2 7.6 4.6
2010 8 8.9 16.5 32 2.8 1.1 7.2 4.3
2011 8.2 8.2 16.3 32 2.1 1.4 7.3 4.5
2012 8.4 7.7 16.2 33.9 2.2 1.5 7.3 5
2013 7.6 7.5 15.8 32.3 2.9 1.4 8.1 5.4
2014 7 7.9 15.8 33.1 2.9 1.2 8.9 4.9
2015 7.1 7.7 15.8 32.3 2.9 1 9.2 5.1
2016 6.9 7.5 15.4 33.7 3.2 1 8.9 4.4

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.