3595_1160
3595_1160
kommunefakta
2018-02-25T22:27:00.000Z
no
Vindafjord kommune

Kommunefakta

Vindafjord - 1160 (Rogaland)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 8 793 innbyggere per 4. kvartal 2017

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 264 277
5-9 år 293 289
10-14 år 255 295
15-19 år 326 292
20-24 år 303 240
25-29 år 289 243
30-34 år 314 241
35-39 år 297 262
40-44 år 279 248
45-49 år 310 270
50-54 år 294 278
55-59 år 310 258
60-64 år 289 246
65-69 år 266 196
70-74 år 179 170
75-79 år 104 150
80-84 år 102 109
85-89 år 59 92
90-94 år 28 59
95-99 år 8 7
100 år eller eldre 0 2

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 22 253 324 79 9 18 17 3 0 0
2017 21 249 324 79 16 24 20 0 3 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Vindafjord
Selveier 84.3
Andels- / aksjeeier 0.2
Leier 15.5

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Vindafjord
Jordbruk, skogbruk og fiske 404
Sekundærnæringer 1528
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 1250
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 192
Undervisning 315
Helse- og sosialtjenester 717
Personlig tjenesteyting 90

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 163000 351000 517000 272000
2006 163000 357000 541000 292000
2007 187000 406000 591000 287000
2008 203000 432000 636000 307000
2009 209000 443000 653000 324000
2010 218000 465000 668000 314000
2011 231000 493000 696000 352000
2012 245000 512000 727000 379000
2013 251000 530000 773000 389000
2014 260000 557000 786000 390000
2015 268000 584000 789000 417000
2016 271000 592000 788000 426000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Vindafjord
Grunnskolenivå 1849
Videregående skole-nivå 3370
Universitets- og høgskolenivå kort 1283
Universitets- og høgskolenivå lang 297
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 43

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Vindafjord
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 1.3
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 7.6
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 1.2
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 47.8
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 10.4
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 14.8
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 5.6

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80,1 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere (prosent), etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og kvartal (u)
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K2 4.4 3.8 5.3
2010K3 5.2 4.5 6
2010K4 5.2 4.3 6.4
2011K1 4.9 3.9 6.2
2011K2 4.2 3.2 5.6
2011K3 4.3 3.1 6.1
2011K4 4.3 2.8 6.4
2012K1 3.7 2.6 5.3
2012K2 3.8 2.9 5.1
2012K3 3.9 2.7 5.6
2012K4 4.3 3 6.2
2013K1 4.8 4.1 5.9
2013K2 4.1 3.3 5.4
2013K3 4.6 4 5.4
2013K4 4.6 4 5.5
2014K1 4.5 3.3 6.2
2014K2 4.1 3.1 5.5
2014K3 4.2 3.2 5.6
2014K4 4.7 3.5 6.3
2015K1 4.7 3 6.8
2015K2 4.2 2.7 6.2
2015K3 4.1 3.1 5.3
2015K4 4.6 3.5 6
2016K1 4.4 3.3 5.8
2016K2 4.2 2.9 6
2016K3 4.6 3.7 5.9
2016K4 4.8 3.9 6.1
2017K1 5.1 3.7 7.1
2017K2 4.6 3.3 6.4
2017K3 4.5 3.4 6

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Andel innbyggere 67-79 år som bor på institusjon)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Utgifter etter utvalgte områder

A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 9.8 9.7 25 32.2 0.9 2.2 4.4 2.3
2008 6.8 11.1 26.1 32.5 1.1 2.4 3.9 2.5
2009 6.4 10.6 25 32.3 1.8 2.3 5 2.3
2010 6.7 10.7 25.2 31.4 2.4 2.2 4.6 2.8
2011 6.8 10.7 25.4 32 2.2 2.2 5.2 2.4
2012 6.7 11.6 24.3 34.5 2.4 2.3 4.7 2.7
2013 6.5 11.2 23.6 33.6 2.3 2.4 4.9 2.7
2014 7.1 11.9 23.1 34.7 2.9 2.8 4.7 2.9
2015 6.9 11.4 22.8 32.9 3.5 3.5 2.8 2.6
2016 6.7 11.4 22 32.8 3.7 3.9 3.1 4.5

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.