3595_1750
3595_1750
kommunefakta
2018-02-21T16:12:00.000Z
no
Vikna kommune

Kommunefakta

Vikna - 1750 (Nord-Trøndelag)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 4 481 innbyggere per 3. kvartal 2017

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 152 129
5-9 år 135 139
10-14 år 137 163
15-19 år 154 146
20-24 år 136 134
25-29 år 155 127
30-34 år 118 158
35-39 år 136 127
40-44 år 158 143
45-49 år 174 141
50-54 år 165 122
55-59 år 124 117
60-64 år 120 139
65-69 år 126 112
70-74 år 82 96
75-79 år 74 64
80-84 år 51 62
85-89 år 31 38
90-94 år 8 19
95-99 år 0 5
100 år eller eldre 0 1

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 17 67 65 25 48 31 13 19 0 0
2017 16 66 66 29 49 31 17 13 0 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Vikna (-2017)
Selveier 83.1
Andels- / aksjeeier 0.8
Leier 16.1

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Vikna (-2017)
Jordbruk, skogbruk og fiske 259
Sekundærnæringer 422
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 768
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 84
Undervisning 192
Helse- og sosialtjenester 419
Personlig tjenesteyting 39

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 168000 367000 506000 279000
2006 174000 393000 527000 273000
2007 193000 425000 572000 292000
2008 208000 447000 618000 311000
2009 212000 460000 641000 315000
2010 219000 474000 660000 328000
2011 228000 510000 696000 355000
2012 238000 534000 707000 354000
2013 257000 552000 731000 362000
2014 254000 577000 760000 372000
2015 265000 585000 794000 398000
2016 281000 593000 805000 386000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Vikna (-2017)
Grunnskolenivå 1251
Videregående skole-nivå 1419
Universitets- og høgskolenivå kort 575
Universitets- og høgskolenivå lang 94
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 14

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Vikna (-2017)
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 4.7
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 27.9
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern -3
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 0
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 52.9
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 13.2
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 3.5

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79,8 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere (prosent), etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og kvartal (u)
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K2 6.2 4.6 8.2
2010K3 7.5 5.5 10
2010K4 6.8 4.5 9.7
2011K1 6.8 4.5 9.6
2011K2 7 5 9.4
2011K3 6.2 4.3 8.7
2011K4 6.3 4.2 8.8
2012K1 7.3 4.4 10.9
2012K2 7.1 4.2 10.5
2012K3 8 5.8 10.6
2012K4 6.4 5 8.2
2013K1 6.9 5.2 8.8
2013K2 6.5 5.3 8
2013K3 6.4 5.1 8
2013K4 6.2 4.4 8.4
2014K1 5.6 4.1 7.5
2014K2 5.4 4.1 7
2014K3 6.6 5.6 7.9
2014K4 5.7 4.1 7.8
2015K1 6.6 5.2 8.3
2015K2 5.8 4 7.8
2015K3 6.3 4.9 8.1
2015K4 6.8 5.4 8.5
2016K1 7.5 5.7 9.6
2016K2 6.5 4.2 9.3
2016K3 6.3 3.7 9.5
2016K4 6.3 4.4 8.5
2017K1 5.9 4.1 8.1
2017K2 5.6 3.8 7.7
2017K3 6.3 5.1 7.8

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Utgifter etter utvalgte områder

A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 7.4 9.3 20.2 32.2 1.6 3.3 8.3 2.7
2008 7.8 11.2 19 33.6 1.4 3.7 4.6 2.5
2009 7.7 10.8 18.2 33.9 1.4 4 7.1 2.4
2010 8.4 10.3 19.2 32 1.7 4.4 7.1 2.3
2011 8.5 10.2 18.9 30.5 2.6 4.3 4.9 5.3
2012 8.4 9 17.4 30.3 2.7 4.2 6.8 5.2
2013 8 11.5 16.3 32.3 2.8 4.5 6.5 5.3
2014 8.1 10.9 17.6 32.5 3.5 4.7 7 5.3
2015 8.1 11.5 17.2 29.6 3.4 4.7 7 4.9
2016 7.4 9.8 17.2 29.1 3.3 2.3 7.4 4.8

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.