3595_1417
3595_1417
kommunefakta
2018-02-25T14:25:00.000Z
no
Vik kommune

Kommunefakta

Vik - 1417 (Sogn og Fjordane)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 2 674 innbyggere per 4. kvartal 2017

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 65 57
5-9 år 78 72
10-14 år 90 74
15-19 år 77 85
20-24 år 80 74
25-29 år 72 65
30-34 år 59 68
35-39 år 69 54
40-44 år 84 75
45-49 år 81 78
50-54 år 81 77
55-59 år 93 91
60-64 år 104 84
65-69 år 96 91
70-74 år 86 71
75-79 år 50 64
80-84 år 43 69
85-89 år 19 41
90-94 år 16 24
95-99 år 2 13
100 år eller eldre 1 1

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 3 25 126 4 14 9 3 0 0 0
2017 3 27 130 4 11 12 4 0 0 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Vik
Selveier 80.8
Andels- / aksjeeier 0
Leier 19.2

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Vik
Jordbruk, skogbruk og fiske 114
Sekundærnæringer 398
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 320
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 120
Undervisning 87
Helse- og sosialtjenester 316
Personlig tjenesteyting 28

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 153000 321000 470000 282000
2006 164000 353000 506000 305000
2007 181000 391000 548000 301000
2008 195000 430000 589000 329000
2009 200000 438000 601000 307000
2010 206000 457000 637000 307000
2011 217000 478000 660000 312000
2012 229000 507000 699000 351000
2013 243000 535000 720000 386000
2014 249000 549000 744000 441000
2015 258000 576000 791000 446000
2016 262000 582000 785000 462000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Vik
Grunnskolenivå 549
Videregående skole-nivå 1106
Universitets- og høgskolenivå kort 395
Universitets- og høgskolenivå lang 120
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 12

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Vik
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 12.5
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 17
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 0
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 32.2
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 0
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 15.9
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 3.1

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80,3 år per 2011-2015

  • Kvinner: 85,2 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere (prosent), etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og kvartal (u)
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K2 5.7 3.8 8
2010K3 5.7 4.6 6.9
2010K4 5.6 4.3 7.1
2011K1 4.9 3.8 6.2
2011K2 4.5 2.9 6.4
2011K3 4.4 2.6 6.5
2011K4 4.1 2.8 5.8
2012K1 4.5 3.9 5.3
2012K2 3.6 3 4.3
2012K3 4.4 3.4 5.6
2012K4 4.6 3.4 6.2
2013K1 5.8 4.3 7.8
2013K2 4.7 3.1 6.9
2013K3 4.9 3.1 7.4
2013K4 4.8 3.2 6.9
2014K1 4.8 3.3 6.8
2014K2 4.2 3.5 5.1
2014K3 4.4 3.8 5.3
2014K4 3.6 2.3 5.3
2015K1 5.3 4.2 6.6
2015K2 5.1 4.1 6.3
2015K3 5.9 5.1 6.8
2015K4 5.2 3.9 6.7
2016K1 5 4.1 6
2016K2 5.7 5.2 6.3
2016K3 5.9 4.6 7.4
2016K4 6.1 4 8.4
2017K1 6.3 4.1 8.8
2017K2 5.3 4 6.8
2017K3 5.2 4.3 6.3

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Andel innbyggere 67-79 år som bor på institusjon)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Utgifter etter utvalgte områder

A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 8.8 6 18.8 34.7 2 1.9 3.3 3.8
2008 8.6 6.3 17.9 36.4 1.8 1.7 3.5 3.8
2009 8.3 6.4 17.4 35.4 1.8 1.6 4.8 3
2010 8.1 6.8 17.6 37.3 2.2 1.3 4.4 2.7
2011 7.3 6.9 17.3 38.2 2 1.7 3.5 2.8
2012 8.2 7 17.2 40.6 1.8 1.5 3.3 2.8
2013 8 6.4 16.4 39.3 1.6 1.3 3.7 2.9
2014 8.4 7 16 42.4 1.9 1 2.1 2.5
2015 7.9 6.5 15.7 39.4 2 1 2.7 3
2016 8.2 6.7 16.3 38 2.5 1.7 3 2.7

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.