3595_0529
3595_0529
kommunefakta
2017-11-24T01:15:00.000Z
no
Vestre Toten kommune

Kommunefakta

Vestre Toten - 0529 (Oppland)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall [per 3. kvartal 2017]

13 274 innbyggere

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Ved å peke på hver søyle, kan du se antall personer i aldersgruppen, fordelt på menn og kvinner.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Aldersfordeling
Aldersfordeling
Menn Kvinner
0-4 år 319 309
5-9 år 347 350
10-14 år 372 386
15-19 år 448 396
20-24 år 437 359
25-29 år 397 346
30-34 år 351 294
35-39 år 358 357
40-44 år 483 492
45-49 år 557 511
50-54 år 501 434
55-59 år 409 395
60-64 år 439 437
65-69 år 398 438
70-74 år 357 377
75-79 år 209 251
80-84 år 146 182
85-89 år 88 142
90-94 år 25 61
95-99 år 8 13
100 år eller eldre 0 0

Figuren viser hvor mange personer som bor i kommunen som enten har innvandret selv eller er barn av to innvandrere med bakgrunn fra utvalgte land.
Du finner flere tall om dette temaet i statistkken Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre.

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.
Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 34 108 125 33 54 41 37 61 9 3
2017 35 104 139 33 52 37 44 67 10 6

Endringer i befolkningen

 • Fødte

  109 personer [per 2016]

  Antall barn født i kommunen siste tilgjengelige kalenderår. Kilden til tallet.

 • Døde

  144 personer [per 2016]

  Antall dødsfall i siste tilgjengelige kalenderår. Kilden til tallet.

 • Nettoflytting

  33 personer [per 2016]

  Antall personer som har flyttet til kommunen minus antall personer som har flyttet ut av kommunen i siste tilgjengelige kalenderår. Man telles med enten man flytter til eller fra en annen kommune eller et annet land. Kilden til tallet.

 • Vekst i befolkningen siste kvartal

  26 personer [per 3. kvartal 2017]

  Endring i antall personer som bor i kommunen i siste tilgjengelige kvartal. Kilden til tallet.

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Andels-/aksjeeiere er boligeiere gjennom borettslag og boligaksjeselskap. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Boforhold, registerbasert.

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.
Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.
Vestre Toten
Selveier 83.1
Andels- / aksjeeier 4.3
Leier 12.6

Arbeid og utdanning

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Registerbasert sysselsetting.

Hva innbyggerne arbeider med
Hva innbyggerne arbeider med
Vestre Toten
Jordbruk, skogbruk og fiske 186
Sekundærnæringer 2067
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 1677
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 245
Undervisning 459
Helse- og sosialtjenester 1523
Personlig tjenesteyting 164

Figuren viser husholdningenes inntekt etter skatt for utvalgte inntektsgrupper. Tallene viser medianinntekten. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Inntekt og formuesstatistikk for husholdninger.

Inntekt etter skatt for husholdningene
Inntekt etter skatt for husholdningene
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 176000 377000 481000 269000
2006 187000 397000 503000 274000
2007 198000 424000 545000 299000
2008 214000 452000 590000 326000
2009 217000 450000 593000 323000
2010 223000 462000 615000 327000
2011 236000 490000 637000 346000
2012 243000 508000 656000 360000
2013 251000 532000 673000 367000
2014 259000 554000 703000 372000
2015 267000 567000 717000 380000
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Vestre Toten
Grunnskolenivå 3695
Videregående skole-nivå 4539
Universitets- og høgskolenivå kort 1933
Universitets- og høgskolenivå lang 367
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 47

Barn og utdanning

Kultur

Netto utgifter til kultursektoren [per 2016]

1 328 kroner per innbygger

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Du finner mer om norske kommuners bruk av midler til kultur i statistikken Kulturtilbod.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.
Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.
Vestre Toten
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 8.7
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 19.6
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 2.9
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 14.9
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 15.3
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 19.8
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 7.6

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

 • Menn

  79,3 år

 • Kvinner

  82,9 år

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Du finner flere tall om sykefravær i statistikken Sykefravær.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere
Legemeldt sykefravær for arbeidstakere
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K1 6.7 5.2 8.6
2010K2 6.6 5.5 8
2010K3 7.2 6.1 8.7
2010K4 6.8 5.6 8.4
2011K1 7 5.3 9.1
2011K2 7.1 5.1 9.6
2011K3 7.4 5.4 9.9
2011K4 6.4 4.7 8.7
2012K1 6.9 5.2 8.9
2012K2 6.1 4.4 8.4
2012K3 6.1 4.6 8.1
2012K4 6.6 4.9 8.8
2013K1 7 5 9.7
2013K2 6.1 4.3 8.3
2013K3 6.6 5.3 8.2
2013K4 6.4 4.9 8.3
2014K1 6.3 4.7 8.4
2014K2 5.9 4.6 7.6
2014K3 5.8 4.8 7.2
2014K4 5.9 4.7 7.5
2015K1 6.4 5.1 7.9
2015K2 5.5 4.3 7
2015K3 5.7 4.6 7.2
2015K4 6.3 4.7 8.2
2016K1 5.6 4.1 7.5
2016K2 5.5 4.1 7.2
2016K3 6 4.4 8
2016K4 6.1 4.4 8.3
2017K1 6.7 5 8.9
2017K2 6.2 4.8 8

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Driftsresultat [per 2016]

5,5 %

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Figuren viser utviklingen av driftsutgiftene i kommunen etter område de siste ti årene.

Utgifter etter utvalgte områder
Utgifter etter utvalgte områder
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 7.4 9.1 23.7 32 4.6 1.7 5.4 3.1
2008 7.3 9.2 23.2 31.6 4.3 2 5.4 3.8
2009 7.4 9.8 23 31.3 4.7 2 5.3 3.1
2010 7.9 10 23.1 32.3 4.3 2.3 5.5 3
2011 7.9 10 22.5 32 4.1 2.6 5.9 3
2012 7.8 9.9 22.1 35 3.5 2.7 5.2 3
2013 7.8 9.8 21.5 34 3.5 3.2 5 2.8
2014 8 10 21.2 35.2 3.4 4.3 4.9 2.9
2015 7.4 9.9 21.7 32.5 3.6 4.8 4.8 2.8
2016 7.5 9.9 21.8 32.4 3.9 4.5 5.5 2.4

Finansielle nøkkeltall

 • Kommunens lånegjeld per innbygger

  79 952 NOK [per 2016]

  Det er her snakk om netto lånegjeld som er langsiktig gjeld, eksklusive pensjonsforpliktelser og fratrukket totale utlån og ubrukte lånemidler. Tallet forteller hvor mye gjeld kommunen må betjene av egne driftsinntekter per innbygger. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsinntekter, det vil si de totale kommunale driftsinntektene som inkluderer alt fra skatteinntekter og rammetilskudd til alle typer salgs- og leieinntekter. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsutgifter per innbygger. Størrelsen kan sees på som en produktivitetsindikator og forteller hvor mye kommunen bruker på å produsere tjenestene sine. Kilden til tallet.

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.